सिमरी प्रखण्ड (बक्सर)

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search

बक्सर, बिहार का एक प्रखण्ड it's has 7 patti

1 . Dudhi patti

2.Ramo patti

3 .khaira patti (small)

4khaira patti (large)

5.bakulha patti

6.halba patti

7.bhan bharawali