योग उपनिषद

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search

योग उपनिषद, योग से सम्बन्धित लघु उपनिषद हैं। इनकी संख्या २० है।

बीस योग उपनिषदों की सूची[संपादित करें]

योग उपनिषदों की सूची
नाम मुक्तिका क्रमांक # संबंधित वेद रचनाकाल
हंस उपनिषद 15 शुक्ल यजुर्वेद
अमृतबिन्दु उपनिषद 20 अथर्ववेद Final centuries of BCE or early centuries of the CE.
नादबिन्दु उपनिषद या अमृत नादबिन्दु उपनिषद 21 ऋग्वेद या अथर्ववेद 100 BCE to 300 CE
क्षुरिका उपनिषद 31 Atharvaveda also Krishna Yajurveda 100 BCE to 300 CE
तेजबिन्दु उपनिषद 37 Atharvaveda 100 BCE to 300 CE
नादबिन्दु उपनिषद 38 Atharvaveda or Rigveda 100 BCE to 300 CE
ध्यानबिन्दु उपनिषद 39 Atharvaveda and Samaveda 100 BCE to 300 CE
ब्रह्मविद्या उपनिषद 40 Atharvaveda and Krishna Yajurveda 100 BCE to 300 CE
योगतत्त्व उपनिषद 41 Atharvaveda 100 BCE to 300 CE or about 150 CE or 11th- to 13th-century
त्रिशिखीब्राह्मण उपनिषद 44 Shukla Yajurveda Early 1st-millennium CE
योगचूडामणि उपनिषद 46 Samaveda 14th- to 15th-century CE
मण्डल-ब्राह्मण उपनिषद 48 Shukla Yajurveda Early 1st-millennium CE
Advayataraka Upanishad 53 Shukla Yajurveda 100 BCE to 300 CE
शान्डिल्य उपनिषद 58 Atharvaveda 100 BCE to 300 CE
योगशिखा उपनिषद 63 Krishna Yajurveda 100 BCE to 300 CE
पाशुपतब्रह्म उपनिषद 77 Atharvaveda Later era
योगकुण्डलिनी उपनिषद 86 Krishna Yajurveda Common era text, composed sometime after Yogasutras
दर्शन उपनिषद 90 Samaveda Around 100 BCE to 300 CE
महावाक्य उपनिषद 92 Atharvaveda Around 100 BCE to 300 CE
वाराह उपनिषद 98 Krishna Yajurveda Middle of the 2nd millennium CE