आइसलैंडिक लिपि

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

आइसलैंडिक भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है, उसे ही आइसलैंडिक लिपि कहा जाता है। यह वास्तव में लैटिन लिपि ही है जिसमें कुछ वर्ण बदलकर इस लिपि का निर्माण किया गया है।

आइसलैण्डिक लिपि में निम्नलिखित 32 वर्ण है-

वर्ण नाम IPA आवृत्ति[1]
Aa a [a] 10.11%
Áá á [au̯] 1.8%
Bb [pjɛ] 1.04%
Dd [tjɛ] 1.58%
Ðð [ɛð̠] 4.39%
Ee e [ɛ] 6.42%
Éé é [jɛ] 0.65%
Ff eff [ɛfː] 3.01%
Gg [cɛ] 4.24%
Hh [hau̯] 1.87%
Ii i [ɪ] 7.58%
Íí í [i] 1.57%
Jj joð [jɔð̠] 1.14%
Kk [kʰau̯] 3.31%
Ll ell [ɛtl̥] 4.53%
Mm emm [ɛmː] 4.04%
Nn enn [ɛnː] 7.71%
Oo o [ɔ] 2.17%
Óó ó [ou̯] 0.99%
Pp [pʰjɛ] 0.79%
Rr err [ɛr] 8.58%
Ss ess [ɛs] 5.63%
Tt [tʰjɛ] 4.95%
Uu u [ʏ] 4.56%
Úú ú [u] 0.61%
Vv vaff [vafː] 2.44%
Xx ex [ɛxs] 0.05%
Yy ypsilon y [ʏfsɪlɔn ɪ] 0.9%
Ýý ypsilon ý [ʏfsɪlɔn i] 0.23%
Þþ þorn [θ̼ɔrtn̥] 1.45%
Ææ æ [ai̯] 0.87%
Öö ö [œ] 0.78%
Deleted letter
Letter Name IPA
Zz seta [sɛta]

a, á, e, é, i, í, o, ó, u, ú, y, ý, æ और ö स्वर माने जाते हैं और शेष व्यंजन .

सन्दर्भ[संपादित करें]