साँचा:परम्परागत सैद्धान्तिक अनुक्रम

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search
10-35 मीटर
1019 GeV
 
 
 
 
 
 
 
सर्वतत्व सिद्धांत
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-32 मीटर
1015 GeV
 
 
 
 
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण
 
 
 
 
विद्युतनाभिकीय बल (गट(जीयूटी))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-18 मीटर
102 GeV
 
 
 
 
 
 
 
 
प्रबल अन्योन्य क्रिया
SU(3)
 
 
 
 
 
वैद्युतदुर्बल अन्योन्य क्रिया
SU(2) x U(1)Y
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-15 मीटर
1 GeV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
दुर्बल अन्योन्य क्रिया
 
 
 
 
विद्युतचुम्बकत्व
U(1)EM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-10 मीटर
10 eV
 
खगोलीय गुरुत्वाकर्षण
 
 
 
 
भौमिक गुरुत्वाकर्षण
 
 
 
 
विद्युत
 
 
 
 
चुम्बकत्व