साँचा:ओएसआईढेर

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
ओएसआई प्रतिमान
७. अनुप्रयोग परत

एनएनटीपी  · एसआईपी  · एसएसआई  · डीएनएस  · एफ़टीपी  · गोफ़र  · एचटीटीपी  · एनएफ़एस  · एनटीपी  · एसएमपीपी  · एसएमटीपी  · एसएनएमपी  · टेलनेट

(अन्य)
६. प्रस्तुति परत
एमआईएमई  · एक्सडीआर  · एसएसएल  · टीएलएस
५. सत्र परत
नामित निलियाँ  · नेटबीआईओएस  · एसएपी
४. यातायात परत
टीसीपी  · यूडीपी  · पीपीटीपी  · एल२टीपी  · एससीटीपी
३. जाल परत
आईपी  · आईसीएमपी  · आईपीसेक  · आईजीएमपी
2. सामग्री कड़ी परत
एआरपी  · सीएसएलआईपी  · एसएलआईपी  · ढाँचा पुनर्प्रसारण  · आईटीयू-टीजी.एचएन डीएलएल
१. भौतिक परत
आरएस-२३२  · वी.३५  · वी.३४  · आई.४३०  · आई.४३१  · T1  · ई१  · ८०२.३ ईथरनेट  · १०बीएएसई-टी  · १००बीएएसई-टीएक्स  · पीओटीएस  · एसओएनईटी  · डीएसएल  · ८०२.११ए/बी/जी/एनपीएचवाई  · आईटीयू-टी जी.एचएन पीएचवाई