सदस्य:Mayur/gujrat

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search
 1. अंकलाछ
 2. अंकलास
 3. अंकाडीया (ता. चोटीला)
 4. अंकाडीया (ता. जसदण)
 5. अंकाला (ता. इडर)
 6. अंकेवालीया (ता. लींबडी)
 7. अंकोडीया
 8. अंगारी (ता. संखेडा)
 9. अंगारेश्वर (ता.भरूच)
 10. अंगुठण
 11. अंगुठला (ता. दहेगाम)
 12. अंगोला (ता. पालनपुर)
 13. अंचवाड (ता. जामकंडोरणा)
 14. अंचेली
 15. अंचेली(बारडोली)
 16. अंजणवा (ता. संतरामपुर)
 17. अंजणा (ता. तलोद)
 18. अंजनकुंड
 19. अंजनवाइ
 20. अंजलाव
 21. अंटारी (ता. विजयनगर)
 22. अंटोली (ता. दहेगाम)
 23. अंटोली (ता. मेघरज)
 24. अंटोली (ता. वाघोडिया)
 25. अंतापुर
 26. अंतिसर (ता. कपडवंज)
 27. अंतेला (ता. देवगढबारिया)
 28. अंत्रुली (निझर)
 29. अंत्रोलीवास दोलजी
 30. अंत्रोलीवास पंजाबी
 31. अंदरपुरा (ता. धानपुर)
 32. अंदाडा
 33. अंद्गाणा (ता. मोरबी)
 34. अंद्राखीया
 35. अंधज (ता. नडीआद)
 36. अंधाडी (ता. ठासरा)
 37. अंधाणी
 38. अंधात्री
 39. अंधात्री (वालोड)
 40. अंधारकाछला
 41. अंधारपाडा
 42. अंधारवाडीदुर
 43. अंधारवाडीनजीक
 44. अंधारसींगना मुवाडा
 45. अंधारी (ता. धोळका)
 46. अंधारी (ता. लीमखेडा)
 47. अंधारी वाडी (ता. मालपुर)
 48. अंधारीया (ता. भिलोडा)
 49. अंधारीया (ता. वडगाम)
 50. अंधेर (ता. द्वारका)
 51. अंबाघांटा (ता. दांता)
 52. अंबाच
 53. अंबाच (ता.पारडी)
 54. अंबाच (वालोड)
 55. अंबाडदेवी (सियाली)
 56. अंबाडा
 57. अंबाडा (ता.नसवाडी)
 58. अंबाडा (ता.भरूच)
 59. अंबाडी (ता. पावीजेतपुर)
 60. अंबाडी(उमरपाडा)
 61. अंबापुरा (ता.नसवाडी)
 62. अंबाबर (ता. भिलोडा)
 63. अंबारडी (ता. खंभाळिया)
 64. अंबारडी (ता. गोंडल)
 65. अंबारडी (ता. जसदण)
 66. अंबारडी (ता. भाणवड)
 67. अंबारडी जाम (ता. जामजोधपुर)
 68. अंबारडी देरी (ता. जामजोधपुर)
 69. अंबारडी भुपत (ता. जामजोधपुर)
 70. अंबारडी मेधपर (ता. जामजोधपुर)
 71. अंबारडी मेवासा (ता. जामजोधपुर)
 72. अंबाला (ता. जोडिया)
 73. अंबाला (ता. दसाडा)
 74. अंबाला (ता. बहुचराजी)
 75. अंबाली (ता.आंकलाव)
 76. अंबाली (ता.शिनोर)
 77. अंबालीयारा (ता. भाणवड)
 78. अंबाव (ता. ठासरा)
 79. अंबाव (ता. डभोइ)
 80. अंबाव (ता.आंकलाव)
 81. अंबावपुरा (ता. कडी)
 82. अंबावा (ता. मालपुर)
 83. अंबावा (ता. लीमखेडा)
 84. अंबावाडा (ता. खेरालु)
 85. अंबावाडा (ता. प्रांतिज)
 86. अंबासण
 87. अंबोजा (ता. कडाणा)
 88. अंभेटवा
 89. अंभेटा (ओलपाड)
 90. अंभेटा (ता.वागरा)
 91. अंभेटा (ता.हांसोट)
 92. अंभेटी
 93. अंभेठी
 94. अंभेल
 95. अकतेश्वर
 96. अकबा (ता. बहुचराजी)
 97. अकलाचा (ता. ठासरा)
 98. अकलाचा (ता. महेमदावाद)
 99. अकाखेडा
 100. अकारुंद (ता. धनसुरा)
 101. अकाला (ता. चोटीला)
 102. अकाला (ता. लाठी)
 103. अकाळा (ता. जेतपुर)
 104. अकोटादर
 105. अकोटी
 106. अकोटी (ता. डभोइ)
 107. अकोडीया (ता. बायड)
 108. अकोणा (ता.नसवाडी)
 109. अकोदरा (ता. हिंमतनगर)
 110. अकोली (ता. दांतीवाडा)
 111. अकोली (ता. वाव)
 112. अकोली ठाकोरवास
 113. अकोली महाराजवास
 114. अक्क्लउतार
 115. अखडोल (ता. नडीआद)
 116. अखत्यारपुरा
 117. अखाखोल
 118. अखाडाना देगामडा
 119. अखामाधी (ता. द्वारका)
 120. अखीयाणा (ता. दसाडा)
 121. अखोइ नानी (ता. डीसा)
 122. अखोइ मोटी (ता. डीसा)
 123. अखोड
 124. अखोल (ता. खंभात)
 125. अगडोल (ता. डीसा)
 126. अगरवाडा (ता. लुणावाडा)
 127. अगलोड (ता. विजापुर)
 128. अगार (ता.तिलकवाडा)
 129. अगारवाडा
 130. अगारा (ता. लीमखेडा)
 131. अगारा (रणधिकपुर)
 132. अगावाडा (ता. दाहोद)
 133. अगास (ता. पेटलाद)
 134. अगासवणी (ता. धानपुर)
 135. अगासवन
 136. अगासी
 137. अगिया (ता. खेडब्रह्मा)
 138. अगीचाणा (ता. राधनपुर)
 139. अघर (ता. पाटण)
 140. अघाटना मुवाडा
 141. अघार (अशोकनगर)
 142. अचराल (ता. इडर)
 143. अचरासण (ता. कडी)
 144. अचारडा (ता. चुडा)
 145. अचिसरा
 146. अच्छारी
 147. अछवाडीया (ता. दियोदर)
 148. अछारण
 149. अछालवा
 150. अछाला (ता. गोधरा)
 151. अछाला (ता. छोटाउदेपुर)
 152. अछालिया
 153. अछाली (ता. संखेडा)
 154. अछावडीया (ता. दियोदर)
 155. अछुवा (ता. वाव)
 156. अजबपुरा
 157. अजबपुरा (ता. बहुचराजी)
 158. अजबपुरा (ता. बायड)
 159. अजबपुरा (ता. महेमदावाद)
 160. अजबपुरा (ता. सावली)
 161. अजमेर (ता. जसदण)
 162. अजरपुरा (ता. आणंद)
 163. अजराइ
 164. अजवर
 165. अजवास (ता. खेडब्रह्मा)
 166. अजादटापु (ता. खंभाळिया)
 167. अजापुर मोटा
 168. अजापुर वांका
 169. अजाली (ता. संखेडा)
 170. अजावाडा (ता. थराद)
 171. अजितगढ (ता. हळवद)
 172. अजीतपुरा (ता. भिलोडा)
 173. अजीतपुरा (ता. वडोदरा)
 174. अजीमणा (ता. पाटण)
 175. अजुजा (ता. वागडोद)
 176. अजुपुरा (ता. ठासरा)
 177. अजेपुर (ता. विजयनगर)
 178. अजोल (ता. माणसा)
 179. अटकपारडी
 180. अटखोल
 181. अटगाम
 182. अटार
 183. अटाली (ता.करजण)
 184. अटाली (ता.वागरा)
 185. अटोदरा
 186. अडगाम (ता. समी)
 187. अडदा
 188. अडदा(निझर)
 189. अडपोदरा
 190. अडवाणा (ता. पोरबंदर)
 191. अडवाल (ता. जामकंडोरणा)
 192. अडवाला
 193. अडात्रा (ता. द्वारका)
 194. अडादरा
 195. अडादरा (ता. कालोल)
 196. अडालज
 197. अडालज मोटी
 198. अडालसर (ता. लखतर)
 199. अडाला (ता. सायला)
 200. अडास (ता. आणंद)
 201. अडुदरा (ता. कडी)
 202. अडोल
 203. अडोल (ता.भरूच)
 204. अढेली (ता. वढवाण)
 205. अणखी (ता. वडोदरा)
 206. अणखी (ता.जंबुसर)
 207. अणखोल (ता. कडी)
 208. अणखोल (ता. तलोद)
 209. अणखोल (ता. वडोदरा)
 210. अणगाम
 211. अणदु (ता.डेडीयापाडा)
 212. अणदेज (ता. साणंद)
 213. अणधी
 214. अणपुर गढ (ता. धानेरा)
 215. अणपुर छोटा (ता. धानेरा)
 216. अणसोदला
 217. अणसोल (ता. भिलोडा)
 218. अणस्तु
 219. अणादरा (ता.झघडीया)
 220. अणावाडा (ता. पाटण)
 221. अणियादरा
 222. अणीओद (ता. तलोद)
 223. अणीका (ता. झालोद)
 224. अणीटा (ओलपाड)
 225. अणीन्दगा (ता. वढवाण)
 226. अणीयाद (ता. शहेरा)
 227. अणीयादरी (ता. पावीजेतपुर)
 228. अणीयारा
 229. अणीयारी (ता. द्वारका)
 230. अणीयारी (ता. मोरबी)
 231. अणीयाळी (ता. साणंद)
 232. अणीयाळी कस्बाती
 233. अणीयाळी काठी
 234. अणीयाळी भीमजी
 235. अणीयोर (ता. मालपुर)
 236. अणोदरा
 237. अताल (ता. दांतीवाडा)
 238. अतुल
 239. अदराज (ता. कडी)
 240. अदरूज (ता. तारापुर)
 241. अदलवाडा
 242. अदापुर (ता. हिंमतनगर)
 243. अदालवाडा (ता. धानपुर)
 244. अदिवाडा (ता. बहुचराजी)
 245. अदेपर (ता. मोरबी)
 246. अदेपर (ता. वांकानेर)
 247. अदेपुर (ता. घोघंबा)
 248. अदेपुर (ता. मेघरज)
 249. अदेपुर (ता. विजयनगर)
 250. अदेरान (दांता)
 251. अदेरान (मांकडी)
 252. अधगाम (ता. कांकरेज)
 253. अधाणा (ता. कलोल)
 254. अधीया (ता. जसदण)
 255. अधेरा (ता. भिलोडा)
 256. अधोडीया (ता. मेघरज)
 257. अनगढ (ता. वडोदरा)
 258. अनलगढ (ता. गोंडल)
 259. अनवरपुरा (ता. झालोद)
 260. अनवरपुरा (ता. समी)
 261. अनाडा (ता. जोडिया)
 262. अनारा (ता. कठलाल)
 263. अनावल
 264. अनीडा (ता. गोंडल)
 265. अनीडा (वाछरा)
 266. अनीयाली (ता. लखतर)
 267. अनोपपुर
 268. अनोपपुरा
 269. अनोर (ता.आमोद)
 270. अपरुजी (ता. कठलाल)
 271. अपातलाइ (ता. फतेपुरा)
 272. अपीया (ता. लालपुर)
 273. अबडासण (ता. इडर)
 274. अबदळका (ता. पडधरी)
 275. अबलुवा (ता. पाटण)
 276. अबाला (ता. भाभर)
 277. अबालोवा (ता. वागडोद)
 278. अबासणा (ता. देत्रोज)
 279. अबासणा (ता. भाभर)
 280. अबासणा (ता. विजापुर)
 281. अबीयाणा (ता. सांतलपुर)
 282. अबोच (ता. कपडवंज)
 283. अब्दलापुरा
 284. अब्रामा
 285. अब्रामा (कामरेज)
 286. अब्रामा (जलालपोर)
 287. अब्रामा, वलसाड तालुको
 288. अभणकुवा
 289. अभपरा नेस (ता. भाणवड)
 290. अभरामपुरा
 291. अभरामपुरा (ता. विजापुर)
 292. अभलोड (ता. गरबाडा)
 293. अभलोड (ता. देवगढबारिया)
 294. अभापुर (ता. भिलोडा)
 295. अभापुर (ता. विजयनगर)
 296. अभापुरा (ता. दांता)
 297. अभारा (ता.करजण)
 298. अभीरपुर (ता. कठलाल)
 299. अभेपर (ता. चोटीला)
 300. अभेपर (ता. लोधिका)
 301. अभेपुरा (ता. थराद)
 302. अभोर (ता.पादरा)
 303. अमनपोर नाना
 304. अमनपोर मोटा
 305. अमरकुइ (मांगरोळ)
 306. अमरगढ
 307. अमरगढ (ता. पडधरी)
 308. अमरगढ (ता. बायड)
 309. अमरनगर (ता. जेतपुर)
 310. अमरनेसडा (ता. कांकरेज)
 311. अमरपरा (ता.नांदोद)
 312. अमरपुर (ता. संखेडा)
 313. अमरपुरा (ता. कांकरेज)
 314. अमरपुरा (ता. खेरालु)
 315. अमरपुरा (ता. देत्रोज)
 316. अमरपुरा (ता. धनसुरा)
 317. अमरपुरा (ता. माणसा)
 318. अमरपुरा (ता. वागडोद)
 319. अमरपोर (सीमरथा)
 320. अमराजीना मुवाडा
 321. अमरापर (ता. चोटीला)
 322. अमरापर (ता. जामजोधपुर)
 323. अमरापर (ता. जेतपुर)
 324. अमरापर टोल (ता. टंकारा)
 325. अमरापर नाग (ता. मोरबी)
 326. अमरापुर (ता. जसदण)
 327. अमरापुर (ता. प्रांतिज)
 328. अमरापुर (ता. बायड)
 329. अमरापुर (ता. माणसा)
 330. अमरापुर (ता. सांतलपुर)
 331. अमरापुर (ता. हिंमतनगर)
 332. अमरापुरा
 333. अमरापुरी (ता. हालोल)
 334. अमरासर (ता. वांकानेर)
 335. अमरेली (ता. पडधरी)
 336. अमरेली (ता. मोरबी)
 337. अमरेश्वर (ता. डभोइ)
 338. अमरेश्वर (ता. वाघोडिया)
 339. अमरोल (ता.आंकलाव)
 340. अमरोली (ता. संखेडा)
 341. अमरोली (ता.नसवाडी)
 342. अमरोली,महुवा तालुको, सुरत जिल्लो
 343. अमलसाडी
 344. अमलसाडी(पलसाणा)
 345. अमलाइ (ता. मोडासा)
 346. अमलेश्वर (ता.भरूच)
 347. अमाजा (ता. कलोल)
 348. अमीनपुर (ता. प्रांतिज)
 349. अमीपुरा (ता. बावळा)
 350. अमीया (ता. बायड)
 351. अमीयाद
 352. अमीरपुरा (ता. राधनपुर)
 353. अमीरपुरा (ता. वडगाम)
 354. अमुध
 355. अमृतपुरा
 356. अमृतपुरा (ता. ठासरा)
 357. अमृतपुरा (ता. वाघोडिया)
 358. अमोडे (तलोदे)
 359. अमोडे (सतोने)
 360. अमोद (ता. पेटलाद)
 361. अमोदरा (ता. प्रांतिज)
 362. अमोदरा (ता. बायड)
 363. अमोदरा (ता. विजयनगर)
 364. अम्बाडा (ता.पादरा)
 365. अयता (ता. धानेरा)
 366. अरकुंडा (निझर)
 367. अरखी (ता. दांतीवाडा)
 368. अरगामा
 369. अरजणजीना मुवाडा
 370. अरजणपुर कोट
 371. अरजणपुरा
 372. अरजणपुरा (ता. वाव)
 373. अरजणपुरा (ता. हिंमतनगर)
 374. अरजणसर (ता. राधनपुर)
 375. अरठी (ता. खेरालु)
 376. अरडी (ता. उमरेठ)
 377. अरडी (ता. पेटलाद)
 378. अरडोई
 379. अरणाइ
 380. अरणी टींबा (ता. वांकानेर)
 381. अरणीवाडा (ता. कांकरेज)
 382. अरणेज (ता. धोळका)
 383. अरनाळा
 384. अरनी (ता. उपलेटा)
 385. अरब टींबडी (ता. जेतपुर)
 386. अरबलुस (ता. लालपुर)
 387. अरसाण
 388. अरसामडा (ता. वडाली)
 389. अरसोडीया
 390. अराणीया
 391. अराद (ता. हालोल)
 392. अराल (ता. कठलाल)
 393. अराळा (ता. कालावड)
 394. अरीखाणा (ता. लालपुर)
 395. अरीठा (ता. लुणावाडा)
 396. अरीठा (ता. संखेडा)
 397. अरीठी (ता. लुणावाडा)
 398. अरीथा (ता. समी)
 399. अरेठ
 400. अरेठी
 401. अरेठी (ता.डेडीयापाडा)
 402. अरेरा (ता. नडीआद)
 403. अरेरी (ता. महेमदावाद)
 404. अरोडा (ता. इडर)
 405. अलगट
 406. अलगट (वालोड)
 407. अलजडा (ता. नडीआद)
 408. अलदेसण (ता. कडी)
 409. अलमपुरा (ता. दसाडा)
 410. अलमावाडी
 411. अलवा
 412. अलवा (ता. कपडवंज)
 413. अलवा (ता. कालोल)
 414. अलवा (ता. धनसुरा)
 415. अलवा (ता. बायड)
 416. अलवा (ता. वाघोडिया)
 417. अलवाडा (ता. धानेरा)
 418. अलाउ (ता. राणपुर)
 419. अलाणा (ता. बायड)
 420. अलादरा (ता.वागरा)
 421. अलारसा
 422. अलाली (ता. कालोल)
 423. अलिन्द्रा
 424. अलिन्द्रा (ता. धानपुर)
 425. अलिन्द्रा (ता. नडीआद)
 426. अलिन्द्रा (ता. मातर)
 427. अलिन्द्रा (ता. सावली)
 428. अली खेरवा
 429. अलीगढ (ता. पालनपुर)
 430. अलीणा (ता. महुधा)
 431. अलीया (ता. जामनगर)
 432. अलुरा
 433. अलुरा (कामरेज)
 434. अलुवा (ता. कलोल)
 435. अलुवास (ता. सांतलपुर)
 436. अलुसणा (ता. कडी)
 437. अलोडा
 438. अलोणज
 439. अल्लु
 440. अल्हडपुरा
 441. अल्हडपुरा (ता. वडोदरा)
 442. अल्हाबाद (ता. राधनपुर)
 443. अळबेटा (ता. घोघंबा)
 444. अळसीपुर
 445. अवाखल
 446. अवादर
 447. अवाला (अरणीवाडा)
 448. अविधा (ता.झघडीया)
 449. अशा (ता. वाघोडिया)
 450. अशा (ता.झघडीया)
 451. अशी (ता. पेटलाद)
 452. अशीपुरा (ता. उमरेठ)
 453. अष्टगाम
 454. असगोल
 455. असनाड
 456. असपुर (ता. फतेपुरा)
 457. असरावा (निझर)
 458. असलकांटी
 459. असलगाम (ता. विरमगाम)
 460. असलपर (ता. जसदण)
 461. असलाली (ता. दस्क्रोइ)
 462. असलाली (ता. मातर)
 463. असाइ (ता. वडाली)
 464. असाणा (ता. भाभर)
 465. असामली (ता. मातर)
 466. असायडी (ता. देवगढबारिया)
 467. असारडी (ता. गोधरा)
 468. असारमा (ता.आंकलाव)
 469. असारमा (ता.हांसोट)
 470. असारमा (मांगरोळ)
 471. असारागाम (ता. वाव)
 472. असारावास (ता. वाव)
 473. असाल (ता. भिलोडा)
 474. असीया (ता. धानेरा)
 475. असीवाडा (ता. संतरामपुर)
 476. असुंदराळी (ता. मुळी)
 477. असेडा (ता. डीसा)
 478. असोता मोटा (ता. कल्याणपुर)
 479. अस्नाबाद
 480. अस्मापुरा करजोडा (ता. पालनपुर)
 481. अस्मापुरा गोळा (ता. पालनपुर)
 482. अहमदगढ (ता. दसाडा)
 483. अहमदपुर (ता. दहेगाम)
 484. अहमदपुरा (ता. तलोद)
 485. अहमदपुरा (ता. बायड)
 486. अहीमा (ता. उमरेठ)
 487. अहीरपाडा
 488. अहु
 489. आंकडीया (ता. गोधरा)
 490. आंकडोद
 491. आंकलवडी
 492. आंकलवा
 493. आंकलवा (ता. लुणावाडा)
 494. आंकलिया (ता. कडाणा)
 495. आंकली (ता. देवगढबारिया)
 496. आंकलीया
 497. आंकलीया (ता. मालपुर)
 498. आंकलीयारा (ता. सतलासणा)
 499. आंकवी (ता. सिद्धपुर)
 500. आंकेवालीया
 501. आंकोट
 502. आंगणवाडा (ता. कांकरेज)
 503. आंगलधरा
 504. आंगलीया (ता. गोधरा)
 505. आंजणी (ता. खेडब्रह्मा)
 506. आंजेसर
 507. आंजोली
 508. आंतरनेस (ता. सांतलपुर)
 509. आंतरस
 510. आंतरसुंबा
 511. आंतरसुंबा (ता. कपडवंज)
 512. आंतरसुंबा (ता. विजयनगर)
 513. आंतलवाडा (ता. कडाणा)
 514. आंतलिया
 515. आंती (ता.पादरा)
 516. आंतीसरा (ता. धनसुरा)
 517. आंत्रोल (ता. थराद)
 518. आंत्रोली
 519. आंत्रोली (कामरेज)
 520. आंत्रोली (ता. कपडवंज)
 521. आंत्रोली (ता. छोटाउदेपुर)
 522. आंत्रोली (ता. दहेगाम)
 523. आंत्रोली (ता. पालनपुर)
 524. आंत्रोली (ता. मातर)
 525. आंत्रोली(पलसाणा)
 526. आंदरोखा (ता. विजयनगर)
 527. आंबरडी (ता. मुळी)
 528. आंबरेली (ता. धोळका)
 529. आंबला (ता. कालोल)
 530. आंबला (ता. छोटाउदेपुर)
 531. आंबलियात
 532. आंबलियारा (ता. कडी)
 533. आंबलियारा (ता. बायड)
 534. आंबली (ता. गरबाडा)
 535. आंबली (ता. गोधरा)
 536. आंबली (ता. धंधुका)
 537. आंबली (ता. वाघोडिया)
 538. आंबली मुवाडा
 539. आंबली मेनपुर
 540. आंबलीपाणी छोतरा
 541. आंबलीमाळ (ता. दांता)
 542. आंबलीया
 543. आंबलीया (ता. मालपुर)
 544. आंबलीयारा (ता. कपडवंज)
 545. आंबलीयारा (ता. धोळका)
 546. आंबलीयाळ (ता. पालनपुर)
 547. आंबलीयाळा
 548. आंबलीयासण (ता. पाटण)
 549. आंबलीवास (ता. कांकरेज)
 550. आंबलुण (ता. कांकरेज)
 551. आंबा (ता. झालोद)
 552. आंबा (ता. संतरामपुर)
 553. आंबा (मांडवी,सुरत)
 554. आंबा (सोनगढ)
 555. आंबा जंगल
 556. आंबा तलाट
 557. आंबा महुडा (ता. खेडब्रह्मा)
 558. आंबाकच (ता. धानपुर)
 559. आंबाखाडी (ता.झघडीया)
 560. आंबाखुंट (ता. घोघंबा)
 561. आंबाखुंट (ता. पावीजेतपुर)
 562. आंबागाम (ता. बायड)
 563. आंबाजाटी (ता. पावीजेतपुर)
 564. आंबाजाटी (ता. शहेरा)
 565. आंबाझरण (ता. झालोद)
 566. आंबाडुंगर (ता. कवांट)
 567. आंबातळाव (ता. हालोल)
 568. आंबापाडा (चीखली विस्तार)
 569. आंबापाडा (वघइ विस्तार)
 570. आंबापाणी
 571. आंबापाणी (ता. अमीरगढ)
 572. आंबापाणी (व्यारा)
 573. आंबापुर (ता. गांधीनगर)
 574. आंबापुरा (ता. संखेडा)
 575. आंबापोर
 576. आंबाबारी
 577. आंबारांबा (ता. पोरबंदर)
 578. आंबालग (ता. पावीजेतपुर)
 579. आंबावाडा (ता. वडाली)
 580. आंबावाडा (ता. हिंमतनगर)
 581. आंबावाडी (ता.डेडीयापाडा)
 582. आंबावाडी (मांगरोळ)
 583. आंबावाडीया (ता. हालोल)
 584. आंबासर (ता. खेडब्रह्मा)
 585. आंबासर (ता. धनसुरा)
 586. आंबीया
 587. आंबेथा (ता. पालनपुर)
 588. आंबोड (ता. माणसा)
 589. आंबोली (कामरेज)
 590. आंबोली (ता.अंकलेश्वर)
 591. आंबोस
 592. आंभेठी (ता. धोळका)
 593. आकरु (ता. धंधुका)
 594. आकुवाडा
 595. आकेडी (ता. पालनपुर)
 596. आकेसण (ता. पालनपुर)
 597. आखज
 598. आगतिया (ता. मालपुर)
 599. आगथळा (ता. डीसा)
 600. आगरवा (ता. ठासरा)
 601. आगरवाडा
 602. आगीयोल (ता. हिंमतनगर)
 603. आगोल (ता. कडी)
 604. आछवणी
 605. आछेता
 606. आछोद
 607. आछोपालो
 608. आजमनगर
 609. आजरोली (ता. ठासरा)
 610. आजोठा
 611. आजोद (ता. वडोदरा)
 612. आट
 613. आटकोट (ता. जसदण)
 614. आडमोर
 615. आडवळ (ता. धंधुका)
 616. आडीया (ता. हारीज)
 617. आणंदपर
 618. आणंदपुर
 619. आणंदी
 620. आणोदिया (ता. माणसा)
 621. आथवली
 622. आथा डुंगरी (ता. कवांट)
 623. आदरीयाणा
 624. आदरीयाणा (ता. दसाडा)
 625. आदरोडा (ता. बावळा)
 626. आदियापोर
 627. आदिरण
 628. आनंद भांखरी (ता. सतलासणा)
 629. आनंदपर (ता. कालावड)
 630. आनंदपर (ता. टंकारा)
 631. आनंदपर (ता. लींबडी)
 632. आनंदपर (ता. वांकानेर)
 633. आनंदपर,ता.राजकोट
 634. आनंदपुर
 635. आनंदपुर (ता. धंधुका)
 636. आनंदपुर (थान)
 637. आनंदपुर (भाडला)
 638. आनंदपुरा (ता. कडी)
 639. आनंदपुरा (ता. कांकरेज)
 640. आनंदपुरा (ता. धोळका)
 641. आनंदपुरा (ता. मांडल)
 642. आनंदपुरा (ता. संखेडा)
 643. आनंदपुरी (ता.नसवाडी)
 644. आफवा
 645. आबवेल (ता. कपडवंज)
 646. आभवा
 647. आमखुटा
 648. आमचक
 649. आमटा
 650. आमडिया (ता.नांदोद)
 651. आमणेदरा
 652. आमथणी (ता. कडाणा)
 653. आमथवा
 654. आमथवा (डांग)
 655. आमदपुरा घोडीयाल (ता. वडगाम)
 656. आमदपुरा मुमनवास (ता. वडगाम)
 657. आमदपोर
 658. आमधरा
 659. आमधा
 660. आमनगर (ता. दसाडा)
 661. आमनीया
 662. आमपाड (ता. वडोदरा)
 663. आमबुर
 664. आमरण (ता. जोडिया)
 665. आमरा (ता. जामनगर)
 666. आमरी
 667. आमलगुंदी
 668. आमलचुनी
 669. आमलझर
 670. आमलडी
 671. आमलपुर (ता. पावीजेतपुर)
 672. आमलवांट
 673. आमला (ता.पादरा)
 674. आमलिया (ता.तिलकवाडा)
 675. आमलियापुरा
 676. आमली
 677. आमली (ता.नांदोद)
 678. आमली (मांडवी,सुरत)
 679. आमली (सोनगढ)
 680. आमली झोझ
 681. आमली दाबडा
 682. आमली, ता.चिखली
 683. आमलीपाडा
 684. आमलीयारा (ता. तारापुर)
 685. आमलेथा
 686. आमलोई (ता. दांता)
 687. आमसरण (ता. महेमदावाद)
 688. आमसरपाडा
 689. आमसरवालण
 690. आमसोटा (ता. कवांट)
 691. आमीयर
 692. आमीयापुर (ता. गांधीनगर)
 693. आमोणीया
 694. आमोद (ता.झघडीया)
 695. आमोद (ता.हांसोट)
 696. आमोदर (ता. वाघोडिया)
 697. आमोदरा (ता. धनसुरा)
 698. आया (ता. सायला)
 699. आरकुंड
 700. आरतवा (ता. थराद)
 701. आरतीया (ता. कवांट)
 702. आरसोदीया (ता. कलोल)
 703. आरीयाणा
 704. आरोडा (ता. लीमखेडा)
 705. आलक
 706. आलमगीर (ता. वडोदरा)
 707. आलमपुर
 708. आलमपुर (ता. कडी)
 709. आलमपुर (ता. कपडवंज)
 710. आलमपुर (ता. गांधीनगर)
 711. आलमपुर (ता. मोडासा)
 712. आलमपुर (ता. राणपुर)
 713. आलमपुरा (ता. विरपुर)
 714. आलमपुरा (ता.करजण)
 715. आलवा (ता.तिलकवाडा)
 716. आलीपोर
 717. आलु (ता. मोरवा)
 718. आलेला (ता. बालासिनोर)
 719. आवधा
 720. आवळ (ता. अमीरगढ)
 721. आवळखांडी
 722. आशनवी
 723. आशनेरा
 724. आशा मरूडी (ता. द्वारका)
 725. आशापुर (निझर)
 726. आशियावदर (ता. कल्याणपुर)
 727. आसजोल (ता. बहुचराजी)
 728. आसणा
 729. आसनवड
 730. आसपुर (ता. विरपुर)
 731. आसर (ता. कवांट)
 732. आसरसा (ता.जंबुसर)
 733. आसरोडा (ता. प्रांतिज)
 734. आसलोणा
 735. आसासण (ता. थराद)
 736. आसुंदरीया
 737. आसुंदरीया (ता. विरपुर)
 738. आसुदर
 739. आसुरा
 740. आसुरीया (ता.भरूच)
 741. आसोज (ता. वडोदरा)
 742. आसोज (ता. वाघोडिया)
 743. आसोडा (ता. विजापुर)
 744. आसोदर (ता. थराद)
 745. आसोदर (ता.आंकलाव)
 746. आसोदरा
 747. आस्ता
 748. आस्ता (ता.हांसोट)
 749. आस्तान
 750. आस्ते (बुधवळ)
 751. आस्तोल
 752. आस्पा
 753. आस्मा
 754. आहेरडी
 755. इंगोली (ता. धोळका)
 756. इंजार (ता. हळवद)
 757. इंटवा (ता. मेघरज)
 758. इंटवाड (ता. सावली)
 759. इंटवाडा (ता. पावीजेतपुर)
 760. इंटवाडी (ता. हालोल)
 761. इंटा (ता. फतेपुरा)
 762. इंटाळवा
 763. इंटाळा नाना (ता. पडधरी)
 764. इंटिया (ता.नसवाडी)
 765. इंटोला (ता.आमोद)
 766. इंटोली (ता. वाघोडिया)
 767. इआवा (ता. महेमदावाद)
 768. इकलेरा
 769. इखर
 770. इच्छा पगीनुं मुवाडु
 771. इच्छापोर
 772. इच्छापोर(ता.चोर्यासी)
 773. इजपुर
 774. इजपुरा
 775. इटकला (वालिया)
 776. इटला (ता. कलोल)
 777. इटाडी (ता. इडर)
 778. इटाडी (ता. झालोद)
 779. इटादरा (ता. माणसा)
 780. इटाळवा
 781. इटावा (ता. दाहोद)
 782. इटावाडी (ता. विजयनगर)
 783. इटोला (ता. वडोदरा)
 784. इडरीयो कडो (ता. जामनगर)
 785. इतवाइ
 786. इनदु
 787. इनामा
 788. इन्ग्रोडी (ता. लखतर)
 789. इन्दरमण (ता.तिलकवाडा)
 790. इन्दरवा जुना
 791. इन्दरवा नवा
 792. इन्दोर (ता.झघडीया)
 793. इन्द्रपुरा (ता. देत्रोज)
 794. इन्द्रपुरा (ता. भिलोडा)
 795. इन्द्रपुरा (ता. माणसा)
 796. इन्द्रवरणा
 797. इन्द्रवर्णा
 798. इन्द्राज
 799. इन्द्राजपुर (ता. प्रांतिज)
 800. इन्द्राड
 801. इन्द्राण (ता. बायड)
 802. इन्द्रामणा (ता. कांकरेज)
 803. इन्द्राल (ता. संखेडा)
 804. इन्द्राल (ता. हालोल)
 805. इपलोडा (ता. मेघरज)
 806. इयावा (ता. साणंद)
 807. इयासरा (ता. विसनगर)
 808. इलाव (ता.हांसोट)
 809. इलोल (ता. हिंमतनगर)
 810. इश्वरपुरा (ता. कडी)
 811. इश्वरीया (ता. जसदण)
 812. इश्वरीया (ता. जामकंडोरणा)
 813. इश्वरीया (ता. जामजोधपुर)
 814. इश्वरीया (ता. पडधरी)
 815. इश्वरीया (ता. पोरबंदर)
 816. इश्वरीया (ता. सायला)
 817. इसंद (ता. कलोल)
 818. इसखांडी
 819. इसदर (गाढवी)
 820. इसदर (बोरखल)
 821. इसनपुर
 822. इसनपुर (ता. तारापुर)
 823. इसनपुर (ता. हळवद)
 824. इसनपुर दोडिया
 825. इसनपुर मोटा (ता. गांधीनगर)
 826. इसनपोर
 827. इसनपोर (ओलपाड)
 828. इसनाव (ता. सोजिंत्रा)
 829. इसर (मांडवी,सुरत)
 830. इसरवा (ता. कांकरेज)
 831. इसरवाडा (ता. इडर)
 832. इसरवाडा (ता. तारापुर)
 833. इसरा (ता. उपलेटा)
 834. इसरामा (ता. पेटलाद)
 835. इसरोडा (ता. खानपुर)
 836. इसरोडीया (ता. गोधरा)
 837. इसरोली
 838. इसाकपुरा (ता. सतलासणा)
 839. इसाद्गा (ता. ध्रांगध्रा)
 840. इसारी (ता. मेघरज)
 841. इस्तोलाबाद
 842. इस्लामपुरा (ता. समी)
 843. इस्लामपोर (ता.जंबुसर)
 844. इहदलावी
 845. ईंगोराळा
 846. ईकबालगढ (ता. अमीरगढ)
 847. ईकबालगढ पिलुचा (ता. वडगाम)
 848. ईकबालपुरा (ता. वडगाम)
 849. ईटाडी (ता. मोडासा)
 850. ईटोडा (ता. चाणस्मा)
 851. ईढाटा (ता. थराद)
 852. ईन्द्राड (ता. कडी)
 853. ईन्द्राप (ता. बहुचराजी)
 854. ईराणा (ता. कडी)
 855. ईलमपुर (ता. पाटण)
 856. ईश्वरीया (ता. वाव)
 857. ईसरोल (नानी)
 858. ईसरोल (मोटी)
 859. ईसवाणी (ता. अमीरगढ)
 860. ईस्लामपुरा (ता. चाणस्मा)
 861. ईस्लामपुरा (ता. वडगाम)
 862. उंचडी (ता. धंधुका)
 863. उंचवाण(उमरपाडा)
 864. उंचाबेडा (ता. घोघंबा)
 865. उंचामाळा
 866. उंची धनाळ (ता. खेडब्रह्मा)
 867. उंची मांडळ (ता. मोरबी)
 868. उंचेडा (ता. कवांट)
 869. उंछा (ता. प्रांतिज)
 870. उंछारपी
 871. उंझा
 872. उंटकोइ
 873. उंटखरी (ता. उमरेठ)
 874. उंटडी
 875. उंटडी (ता. लींबडी)
 876. उंटडी (ता. लुणावाडा)
 877. उंटबेट-शामपर (ता. जोडिया)
 878. उंटवा (ता. कडी)
 879. उंटवाडा (ता. तारापुर)
 880. उंटवाडा (ता. वागडोद)
 881. उंटवेलीया (ता. थराद)
 882. उंटावड (निझर)
 883. उंटिया (कजापुर)
 884. उंटिया (ता.झघडीया)
 885. उंटिया (मेढाद)
 886. उंटियादरा
 887. उंड खीजडीया (ता. लोधिका)
 888. उंडरा (ता. पाटण)
 889. उंडरा (ता. महुधा)
 890. उंडरा (ता. लुणावाडा)
 891. उंडरेल (ता. दस्क्रोइ)
 892. उंडवा (ता. कवांट)
 893. उंडवा (ता. पावीजेतपुर)
 894. उंडवा (ता. मेघरज)
 895. उंडवी (ता. चोटीला)
 896. उंडाई (ता. भाभर)
 897. उंडाच लुहारफळीया
 898. उंडाच वाणीयाफळीया
 899. उंडाणी (ता. वडनगर)
 900. उंडार (ता. धानपुर)
 901. उंडारा (ता. शहेरा)
 902. उंडी (ता. संखेडा)
 903. उंडेल (ता. खंभात)
 904. उंढवळ
 905. उंतारदा (ता. बायड)
 906. उंदरगढा (ता. सांतलपुर)
 907. उंदराणा (ता. थराद)
 908. उंदवा
 909. उंधाई (ता. वडनगर)
 910. उंबरपाडा
 911. उंबरवा (ता. खेडब्रह्मा)
 912. उंबरा (ता. दांता)
 913. उंबरी (ता. कांकरेज)
 914. उंबा (ता. ठासरा)
 915. उंबेर(ता.चोर्यासी)
 916. उंबोरा (ता. खेडब्रह्मा)
 917. उंभारीया(उमरपाडा)
 918. उंभेळ
 919. उंरोट (ता. सांतलपुर)
 920. उंवाडा नाना (ता. गोंडल)
 921. उंवाडा मोटा (ता. गोंडल)
 922. उंवारसद (ता. गांधीनगर)
 923. उकता
 924. उकरडा (ता. पडधरी)
 925. उकरडा (ता. पालनपुर)
 926. उकरडी (ता. दाहोद)
 927. उकरडी (ता. मांडल)
 928. उकरडी (ता. मेघरज)
 929. उकरडीना मुवाडा
 930. उकाइ
 931. उकाइ नवी वसाहत-३
 932. उकेडी (ता. लुणावाडा)
 933. उखट्या
 934. उखरेली (ता. संतरामपुर)
 935. उखलदा
 936. उखलवांट
 937. उखला डुंगरी (ता. विजयनगर)
 938. उखलोद (ता. विरमगाम)
 939. उगत
 940. उगा (रंभास)
 941. उगा (लवचाली)
 942. उगा(रंभास)
 943. उघरोज
 944. उघरोजपुरा
 945. उचपा (ता. वाव)
 946. उचवाण (ता. देवगढबारिया)
 947. उचाड (ता.तिलकवाडा)
 948. उचापान (ता. पावीजेतपुर)
 949. उचारपी
 950. उचारपी (ता. कांकरेज)
 951. उचावणीया (ता. दाहोद)
 952. उचेट (ता. जांबुघोडा)
 953. उचेडिया (ता.झघडीया)
 954. उचोसण (ता. वाव)
 955. उच्छाद (ता.जंबुसर)
 956. उच्छाब
 957. उछारेल
 958. उछाली
 959. उजादा
 960. उजाला (ता. जामकंडोरणा)
 961. उजेटी
 962. उजेडीया (ता. तलोद)
 963. उज्जानवाडा
 964. उटेवा
 965. उडकीया (ता. धोराजी)
 966. उडण (ता. दहेगाम)
 967. उडार (ता. दाहोद)
 968. उढाल महुडा
 969. उणाद (ता. खेरालु)
 970. उणोदरा (ता. दांता)
 971. उतरज (ता.शिनोर)
 972. उतरज (ता.हांसोट)
 973. उतरसंडा
 974. उतरेडीया
 975. उतारा(बारडोली)
 976. उतावली (ता.तिलकवाडा)
 977. उतेलीया (ता. धोळका)
 978. उत्राण(ता.चोर्यासी)
 979. उदवा (ता. घोघंबा)
 980. उदवाडा
 981. उदालपुर
 982. उदालपुर (ता. विसनगर)
 983. उदावा (ता. खानपुर)
 984. उदावास (ता. दांता)
 985. उदेत (ता.नसवाडी)
 986. उदेपुर (ता. जामजोधपुर)
 987. उदेपुर (ता. धनसुरा)
 988. उदेला (ता. बहुचराजी)
 989. उधइ मांडवा
 990. उधणीया
 991. उधमतपुरा
 992. उधवण (ता. जांबुघोडा)
 993. उधाल (ता. लींबडी)
 994. उधावाला (ता. देवगढबारिया)
 995. उन (ता. पावीजेतपुर)
 996. उन (ता.नवसारी)
 997. उन (मांडवी,सुरत)
 998. उन(ता.चोर्यासी)
 999. उनडी
 1000. उनडी (ता. सांतलपुर)
 1001. उनदा (ता. पावीजेतपुर)
 1002. उनाइ
 1003. उनाली (ता. कलोल)
 1004. उनावा
 1005. उनावा (ता. गांधीनगर)
 1006. उनेली (ता. बोरसद)
 1007. उपरदळ (ता. साणंद)
 1008. उपराली
 1009. उपरीयाळा (ता. दसाडा)
 1010. उपलापाडा
 1011. उपलेट (ता. ठासरा)
 1012. उपलो बंध (ता. अमीरगढ)
 1013. उपसळ
 1014. उपालियासरा
 1015. उपेरा
 1016. उबखल (ता. विजापुर)
 1017. उबसाल (ता. भिलोडा)
 1018. उबेर (ता.जंबुसर)
 1019. उभरण (ता. मालपुर)
 1020. उभराट
 1021. उभाड
 1022. उभारीया
 1023. उमजा
 1024. उमठी (ता. कवांट)
 1025. उमता (ता. विसनगर)
 1026. उमधरा (ता.झघडीया)
 1027. उमरकच्छ
 1028. उमरकुइ
 1029. उमरकुइ (ता.नसवाडी)
 1030. उमरकुइ (ता.सागबारा)
 1031. उमरकुइ (व्यारा)
 1032. उमरकुवा
 1033. उमरकोट (ता. अमीरगढ)
 1034. उमरकोट (ता. धोराजी)
 1035. उमरखरडा
 1036. उमरखाडी (मांडवी,सुरत)
 1037. उमरखाडी(उमरपाडा)
 1038. उमरगढ (ता. धंधुका)
 1039. उमरगाम
 1040. उमरगाम (वालिया)
 1041. उमरगोट
 1042. उमरज
 1043. उमरझर
 1044. उमरडा (ता. मुळी)
 1045. उमरदा
 1046. उमरदा(उमरपाडा)
 1047. उमरपाडा (कपराडा)
 1048. उमरपुर (ता. शहेरा)
 1049. उमरवा (जोशी)
 1050. उमरवा (ता. पावीजेतपुर)
 1051. उमरवा (ता. वाघोडिया)
 1052. उमरवा (ता.नांदोद)
 1053. उमरवाडा
 1054. उमरवावदुर
 1055. उमरवावनजीक
 1056. उमरसाडी
 1057. उमरसाडी (ता.पारडी)
 1058. उमरसाडी (मांडवी,सुरत)
 1059. उमरा ( महुवा, सुरत जिल्लो )
 1060. उमरा (ओलपाड)
 1061. उमरा (ता.जंबुसर)
 1062. उमरा (ता.भरूच)
 1063. उमराख
 1064. उमराछी
 1065. उमराण
 1066. उमराण (ता.डेडीयापाडा)
 1067. उमराली (ता. जेतपुर)
 1068. उमराळा (ता. कालावड)
 1069. उमराळा (ता. राणपुर)
 1070. उमराळी,ता.राजकोट
 1071. उमरी (ता. सतलासणा)
 1072. उमरीया (ता. कडाणा)
 1073. उमरीया (ता. खानपुर)
 1074. उमरीया (ता. विरपुर)
 1075. उमरीया (ता.पादरा)
 1076. उमरु (ता. सिद्धपुर)
 1077. उमरेचा (ता. वडगाम)
 1078. उमरेचा (ता. सतलासणा)
 1079. उमर्या
 1080. उमलाव (ता. बोरसद)
 1081. उमली
 1082. उमल्ला
 1083. उमाज (ता.करजण)
 1084. उमाण (ता.सागबारा)
 1085. उमारीया (ता. धानपुर)
 1086. उमीयापुरा (ता. खेडा)
 1087. उमेटा (ता.आंकलाव)
 1088. उमेदगढ (ता. इडर)
 1089. उमेदनी मुवाडी
 1090. उमेदपर (ता. लींबडी)
 1091. उमेदपुर (दढालीया)
 1092. उमेदपुर (बोलुन्द्रा)
 1093. उमेदपुरा (ता. इडर)
 1094. उमेदपुरा (ता. दांता)
 1095. उमेदपुरा (ता. देत्रोज)
 1096. उमेदपुरा (ता. महेमदावाद)
 1097. उमेदपुरा (ता. लीमखेडा)
 1098. उमेदपुरा (ता. वाव)
 1099. उमेदपुरा (ता. समी)
 1100. उमेदपुरा (ता.तिलकवाडा)
 1101. उमेलाव
 1102. उम्बेर (ता. संतरामपुर)
 1103. उराड (ता.करजण)
 1104. उलासपेढी
 1105. उल्कादर
 1106. उवा(बारडोली)
 1107. उशकेड रामकुंड
 1108. उशकेडखुर्द
 1109. उसरा (ता. लीमखेडा)
 1110. उसारवण (ता. दाहोद)
 1111. उसेला (ता. कवांट)
 1112. उस्तीया
 1113. उस्मानाबाद (ता. कलोल)
 1114. ऊंटइ (ता. मातर)
 1115. ऊंडाकोतर (ता.नसवाडी)
 1116. ऊंढेला (ता. मातर)
 1117. ऊन (ता. कांकरेज)
 1118. ऊमरेठी
 1119. एंदरा (ता. संतरामपुर)
 1120. एंदला (ता. मांडल)
 1121. एंदला (ता. वागडोद)
 1122. एंधरगोटा
 1123. एंधळ
 1124. एकलबारा (ता. छोटाउदेपुर)
 1125. एकलबारा (ता.पादरा)
 1126. एकलवा (ता. हारीज)
 1127. एकलवेलु
 1128. एकलारा (ता. इडर)
 1129. एकलारा (ता.उमरगाम)
 1130. एकलेरा(ता.चोर्यासी)
 1131. एकवागोलण
 1132. एकसाल
 1133. एछवाडा (ता. दसाडा)
 1134. एटा (ता. वाव)
 1135. एथाण
 1136. एदराणा (ता. वडगाम)
 1137. एदला (ता. बहुचराजी)
 1138. एदाल (ता. धानेरा)
 1139. एना (पलसाणा)
 1140. एनासण (ता. दस्क्रोइ)
 1141. एन्जीनपाडा
 1142. एरंडाना मुवाडा
 1143. एरंडियापुरा
 1144. एरंडी (ता. गोधरा)
 1145. एरडा (ता. पोरबंदर)
 1146. एरथाण
 1147. एरवाडा (ता. दसाडा)
 1148. एराल
 1149. एरु
 1150. एवाल (ता. सांतलपुर)
 1151. एस्बीपुरा (ता. पालनपुर)
 1152. ऐथोर
 1153. ओंची
 1154. ओंजल
 1155. ओंडच
 1156. ओइ (ता. वांकानेर)
 1157. ओखा(ता.चोर्यासी)
 1158. ओखामांडल (ता. द्वारका)
 1159. ओगडपुरा (ता. दियोदर)
 1160. ओगणीसा
 1161. ओगाण (ता. विरमगाम)
 1162. ओच्छण
 1163. ओच्छण (ता.वागरा)
 1164. ओज (ता.करजण)
 1165. ओझर
 1166. ओझर (कपराडा)
 1167. ओझर (सोनगढ)
 1168. ओझरदा
 1169. ओझरपाडा
 1170. ओझराळा
 1171. ओझाडी
 1172. ओटा (सोनगढ)
 1173. ओटाटोकरवा
 1174. ओटाळा (ता. टंकारा)
 1175. ओठवाड (ता. बालासिनोर)
 1176. ओड (ता. आणंद)
 1177. ओड (ता. दस्क्रोइ)
 1178. ओड (ता. भिलोडा)
 1179. ओडकी (ता. मांडल)
 1180. ओडा (ता. इडर)
 1181. ओडांबीया
 1182. ओडी (ता. छोटाउदेपुर)
 1183. ओडीदरा
 1184. ओडु (ता. दसाडा)
 1185. ओढव (ता. देत्रोज)
 1186. ओढव परु (ता. देत्रोज)
 1187. ओढवा (ता. पाटण)
 1188. ओढा (कसाणा)
 1189. ओढा (ता. कांकरेज)
 1190. ओढा (ता. दियोदर)
 1191. ओढा (ता. बायड)
 1192. ओढा (ता. मालपुर)
 1193. ओढा (पाणीबार)
 1194. ओढा पाडा (ता. भिलोडा)
 1195. ओढी (ता. छोटाउदेपुर)
 1196. ओतरीया (ता. धंधुका)
 1197. ओतलपुर (ता. सतलासणा)
 1198. ओत्तमपुर
 1199. ओधवा (ता. डीसा)
 1200. ओधवा (ता. दांतीवाडा)
 1201. ओभला (ओलपाड)
 1202. ओभा (ता.हांसोट)
 1203. ओर (ता.झघडीया)
 1204. ओरगाम
 1205. ओरण (ता. प्रांतिज)
 1206. ओरणा (कामरेज)
 1207. ओरदी (ता. डभोइ)
 1208. ओरपा(ता.नांदोद)
 1209. ओरमा (ओलपाड)
 1210. ओरवाड
 1211. ओरवाडा
 1212. ओरा (ता. संतरामपुर)
 1213. ओरा (ता.वागरा)
 1214. ओरी (ता. सायला)
 1215. ओरी(ता.नांदोद)
 1216. ओरुमणा (ता. समी)
 1217. ओलक (ता. लखतर)
 1218. ओलगाम
 1219. ओलगाम (ता.डेडीयापाडा)
 1220. ओला (ता. कलोल)
 1221. ओलीयाकलम
 1222. ओळी आंबा (ता. छोटाउदेपुर)
 1223. ओळीया
 1224. ओवनगढ (ता. सायला)
 1225. ओवाडा
 1226. ओवीयाण
 1227. ओसलम
 1228. ओसारा
 1229. औरंगपुरा (ता. ठासरा)
 1230. औरंगपोर टिंबी
 1231. कंकणपुर (ता. गोधरा)
 1232. कंकणोल (ता. हिंमतनगर)
 1233. कंकापुरा (ता. बोरसद)
 1234. कंकावती (ता. ध्रांगध्रा)
 1235. कंकासीया (ता. फतेपुरा)
 1236. कंकुथांभला (ता. गोधरा)
 1237. कंकुवासण
 1238. कंकोडाकुई
 1239. कंगाशीयाळी (ता. लोधिका)
 1240. कंचनपाडा
 1241. कंचनपुर (ता. खंभाळिया)
 1242. कंचनपुरा (ता. समी)
 1243. कंजेठा
 1244. कंजेली (ता. वडाली)
 1245. कंजोडीया (ता. धनसुरा)
 1246. कंटवा (मांगरोळ)
 1247. कंटवाव (मांगरोळ)
 1248. कंटाली
 1249. कंटोलीया (ता. भाणवड)
 1250. कंठारीया (ता. चोटीला)
 1251. कंडवा (ता.नसवाडी)
 1252. कंडाच (इनामी)
 1253. कंडारी (ता.करजण)
 1254. कंडोरणा (ता. खंभाळिया)
 1255. कंडोलपाडा
 1256. कंतार (ता. लुणावाडा)
 1257. कंथराज (ओलपाड)
 1258. कंथरावी
 1259. कंथरोटी (ता. विजयनगर)
 1260. कंथागर (ता. फतेपुरा)
 1261. कंथारपुर (ता. दहेगाम)
 1262. कंथारपुरा
 1263. कंथारीया (ता. चुडा)
 1264. कंथारीया (ता. विजयनगर)
 1265. कंथारीया (ता.आंकलाव)
 1266. कंथारीया (ता.करजण)
 1267. कंथारीया (ता.भरूच)
 1268. कंथेरीया (ता. कांकरेज)
 1269. कंदकोइ
 1270. कंदरोज
 1271. कंदलेज
 1272. कंदा (ता.पादरा)
 1273. कंदेवार (ता. संखेडा)
 1274. कंधेवाळीया (ता. जसदण)
 1275. कंबाडा
 1276. कंबोइ (ता. लीमखेडा)
 1277. कंबोइ (ता.जंबुसर)
 1278. कंबोई (ता. कांकरेज)
 1279. कंबोई (ता. चाणस्मा)
 1280. कंबोडीया (वालिया)
 1281. कंबोपा
 1282. कंबोया
 1283. कंबोया (ता. इडर)
 1284. कंबोया (ता. कपडवंज)
 1285. कंबोला (ता. सावली)
 1286. कंबोला (ता.करजण)
 1287. कंबोली (ता.भरूच)
 1288. कंबोसणी (ता. वडाली)
 1289. कंसागर (ता.जंबुसर)
 1290. कंसाराकुइ (ता. विसनगर)
 1291. कंसारावीड (ता. अमीरगढ)
 1292. कंसारीया
 1293. कंसारीवाव (ता. हालोल)
 1294. कंसाला (ता. सायला)
 1295. कंसालीयो नेस (ता. भाणवड)
 1296. कंसुमरा (ता. जामनगर)
 1297. ककवाडा (ता. अमीरगढ)
 1298. ककवाडीदांती
 1299. कचवळ
 1300. कचीगाम
 1301. कचीगाम (ता.उमरगाम)
 1302. कचोलीया (ता. दसाडा)
 1303. कछोटा (ता. वाघोडिया)
 1304. कछोल
 1305. कछोली
 1306. कछोली (ता.चोर्यासी)
 1307. कजापुर
 1308. कजापुर (ता. वडोदरा)
 1309. कजारडा (ता.माळिया-मियाणा)
 1310. कजावास (ता. खेडब्रह्मा)
 1311. कजियाळीयासणा
 1312. कजुरडा (ता. खंभाळिया)
 1313. कटकपुरा (ता. महेमदावाद)
 1314. कटकावांट
 1315. कटारवांट
 1316. कटारा (ता. हारीज)
 1317. कटारानी पल्ली
 1318. कटारीया (ता. लींबडी)
 1319. कटाव (ता. वाव)
 1320. कटासवाण (उच्छल)
 1321. कटुडा (ता. वढवाण)
 1322. कटोसण रामपुरा(कुकस)
 1323. कठवाडा (ता. खेडा)
 1324. कठवाडा (ता. तलोद)
 1325. कठवाडा (मांगरोळ)
 1326. कठवावडी (ता. विजयनगर)
 1327. कठाडा (ता. दसाडा)
 1328. कठाणा (ता. कठलाल)
 1329. कठाणा (ता. बोरसद)
 1330. कठीयारी (ता. संखेडा)
 1331. कठोडा (ता. मातर)
 1332. कठोदरा
 1333. कठोदरा (ओलपाड)
 1334. कठोदरा (ता.हांसोट)
 1335. कठोर (कामरेज)
 1336. कठोल (ता. बोरसद)
 1337. कठोला
 1338. कठोली
 1339. कडचला (ता. हालोल)
 1340. कडछ (ता. पोरबंदर)
 1341. कडछला
 1342. कडछला (ता. सावली)
 1343. कडजोदरा
 1344. कडधरा
 1345. कडधरापुरा
 1346. कडबल (ता. जामजोधपुर)
 1347. कडमाळ (गडद)
 1348. कडमाळ (सुबीर)
 1349. कडवा बारियानी मुवाडी
 1350. कडवाथ (ता. भिलोडा)
 1351. कडवासण (ता. मांडल)
 1352. कडवासन
 1353. कडा (ता. विसनगर)
 1354. कडाछला (ता. लुणावाडा)
 1355. कडादरा (ता. दहेगाम)
 1356. कडादरा (ता. मोरवा)
 1357. कडियाणा (ता. हळवद)
 1358. कडी (ता. महुधा)
 1359. कडीकुवा (ता.नसवाडी)
 1360. कडीपाणी (ता. कवांट)
 1361. कडीपुर (ता. धोळका)
 1362. कडीपुर (ता. विरमगाम)
 1363. कडीयादरा (ता. इडर)
 1364. कडीयावांट
 1365. कडीला (ता. संखेडा)
 1366. कडु (ता. लखतर)
 1367. कडुका (ता. जसदण)
 1368. कडुची (ता. संतरामपुर)
 1369. कडुली महुडी (ता.नसवाडी)
 1370. कडोद
 1371. कडोदरा
 1372. कडोदरा (ता.वागरा)
 1373. कढीयानी नेस (ता. भाणवड)
 1374. कढैया
 1375. कणकपर (ता. कल्याणपुर)
 1376. कणकोट कडी (ता. कल्याणपुर)
 1377. कणकोट,ता.राजकोट
 1378. कणजरी (ता. कडी)
 1379. कणजरी (ता. नडीआद)
 1380. कणजरी (ता. हालोल)
 1381. कणजा
 1382. कणजाइ (ता.डेडीयापाडा)
 1383. कणजारा (संत)
 1384. कणजाल
 1385. कणजाव (ता. लुणावाडा)
 1386. कणजी
 1387. कणजी (ता.डेडीयापाडा)
 1388. कणजी खेडा (ता. झालोद)
 1389. कणजेटा (ता. धानपुर)
 1390. कणजोड
 1391. कणजोडा (ता. नडीआद)
 1392. कणझट (ता.पादरा)
 1393. कणझर (ता. धानपुर)
 1394. कणझरा (ता. डीसा)
 1395. कणझाट (ता. खंभात)
 1396. कणझारा (संत)
 1397. कणथा (ता. कलोल)
 1398. कणदेवी
 1399. कणधा
 1400. कणधा (व्यारा)
 1401. कणबाड
 1402. कणबीना मोयला
 1403. कणबीपाल्ली
 1404. कणबीयावास (ता. दांता)
 1405. कणबुडी
 1406. कणबेडा (ता. कवांट)
 1407. कणभइ
 1408. कणभा (ता. दस्क्रोइ)
 1409. कणभा (ता.करजण)
 1410. कणयादा
 1411. कणला
 1412. कणवांट
 1413. कणवाडा
 1414. कणवाडा (ता. तारापुर)
 1415. कणवाडी (ता.आंकलाव)
 1416. कणसली
 1417. कणाइ (ता. हिंमतनगर)
 1418. कणागर (ता. दांता)
 1419. कणादर (ता. विजयनगर)
 1420. कणाल (ता. धनसुरा)
 1421. कणाव
 1422. कणास (ता. छोटाउदेपुर)
 1423. कणासी (ओलपाड)
 1424. कणिया (ता. पेटलाद)
 1425. कणीपुर (ता. दहेगाम)
 1426. कणीयाल (ता. दस्क्रोइ)
 1427. कणीयेल (ता. कठलाल)
 1428. कणीयोल (ता. हिंमतनगर)
 1429. कणीसा
 1430. कणेटिया
 1431. कणेटी (ता. साणंद)
 1432. कणेला (ता. लुणावाडा)
 1433. कणेसरा (ता. जसदण)
 1434. कणोठी (ता. वाव)
 1435. कणोतर (ता. बावळा)
 1436. कणोद (ता. कालोल)
 1437. कणोद (ता. खानपुर)
 1438. कतपोर (ता.हांसोट)
 1439. कतवारा (ता. दाहोद)
 1440. कथरोटा (ता. उपलेटा)
 1441. कथीताड (ता. लालपुर)
 1442. कदरामा
 1443. कदवाणा पाड
 1444. कदवाल (ता. झालोद)
 1445. कदवाल (ता. धानपुर)
 1446. कदवाल (ता. पावीजेतपुर)
 1447. कदवाली
 1448. कदवाली (ता.झघडीया)
 1449. कदाडा (गीरखेडा)
 1450. कदोली
 1451. कनखडी (ता.सागबारा)
 1452. कनगाम (ता.जंबुसर)
 1453. कनपुर (ता. घोघंबा)
 1454. कनवा (ता.अंकलेश्वर)
 1455. कनवीरडी (ता. लालपुर)
 1456. कनसाड(ता.चोर्यासी)
 1457. कनाइ
 1458. कनाजीया (ता. गोधरा)
 1459. कनाड (ओलपाड)
 1460. कनाडा (ता. हिंमतनगर)
 1461. कनालवा
 1462. कनीज (ता. महेमदावाद)
 1463. कनीज (ता. समी)
 1464. कनेरा
 1465. कनेरा (ता. खेडा)
 1466. कनेराव
 1467. कनेला (ता. मालपुर)
 1468. कनोडा (ता. बहुचराजी)
 1469. कनोडा (ता. सावली)
 1470. कपडवंज, वांसदा तालुको
 1471. कपडवण
 1472. कपराडा
 1473. कपरुपुर
 1474. कपरुपुर (ता. भाभर)
 1475. कपलसाडी
 1476. कपलेथा
 1477. कपाट (ता.झघडीया)
 1478. कपासी (ओलपाड)
 1479. कपासीया (ता. अमीरगढ)
 1480. कपुरडी नेस (ता. भाणवड)
 1481. कपुरा
 1482. कपुरीया (ता.जंबुसर)
 1483. कपोडा (ता. इडर)
 1484. कबीरपुर (ता. गोधरा)
 1485. कबीरपुरा (ता. वडगाम)
 1486. कमरोली
 1487. कमलपर (ता. लींबडी)
 1488. कमलपुर (खरवाडा)
 1489. कमलपुर (गोठवा)
 1490. कमलपुर (ता. इडर)
 1491. कमलपुर (ता. चाणस्मा)
 1492. कमलपुर (ता. दसाडा)
 1493. कमलपुर (ता. प्रांतिज)
 1494. कमलपुर (ता. लुणावाडा)
 1495. कमलपुर (ता. विजापुर)
 1496. कमलपोर
 1497. कमलपोर (मांडवी,सुरत)
 1498. कमलापुर (ता. जसदण)
 1499. कमलापुरा (ता. वाघोडिया)
 1500. कमळकोटिया (ता. गोंडल)
 1501. कमळछोड
 1502. कमळझरी
 1503. कमळावासण
 1504. कमाढिया (ता. गोंडल)
 1505. कमाणा (ता. विसनगर)
 1506. कमालपुर (ता. दसाडा)
 1507. कमालपुर (ता. पालनपुर)
 1508. कमालपुर (ता. राधनपुर)
 1509. कमालपुर (ता. वडनगर)
 1510. कमालपुरा (ता. वडगाम)
 1511. कमालपुरा (ता. सांतलपुर)
 1512. कमालपुरा (ता. सावली)
 1513. कमालबंध वासणा
 1514. कमालीया
 1515. कमीजला (ता. विरमगाम)
 1516. कमोडा (ता. डीसा)
 1517. कमोदवाव
 1518. कमोदी (ता. डीसा)
 1519. कम्दयावन
 1520. करंज
 1521. करंज (मांडवी,सुरत)
 1522. करंजखेड
 1523. करंजडा
 1524. करंजडी
 1525. करंजपाडा
 1526. करंजवण
 1527. करंजवाट (ता. कवांट)
 1528. करंजवेरी
 1529. करंजवेल
 1530. करकथल (ता. विरमगाम)
 1531. करकरीया (ता. कपडवंज)
 1532. करखडी
 1533. करगत
 1534. करचका
 1535. करचलीया (ता. द्वारका)
 1536. करचिया (ता. सावली)
 1537. करचेलीया
 1538. करछोंड
 1539. करजण (कामरेज)
 1540. करजण (ता.भरूच)
 1541. करजवांट
 1542. करजीसण (ता. कडी)
 1543. करजुन
 1544. करजोडा (ता. पालनपुर)
 1545. करझा (ता. अमीरगढ)
 1546. करडा (ता. कालोल)
 1547. करडीआंबा
 1548. करण (ता.करजण)
 1549. करणखाट
 1550. करणगढ (ता. वढवाण)
 1551. करणगढ (ता. विरमगाम)
 1552. करणनगर (ता. कडी)
 1553. करणपुर
 1554. करणपुर (ता. दांता)
 1555. करणपुर (ता. धनसुरा)
 1556. करणपुर (ता. बालासिनोर)
 1557. करणपुर (ता. भिलोडा)
 1558. करणपुर (ता. मेघरज)
 1559. करणपुर (ता. हिंमतनगर)
 1560. करणपुरा (ता. गोधरा)
 1561. करणपुरा (ता. थराद)
 1562. करणपुरा (ता. बहुचराजी)
 1563. करणसागर (ता. बहुचराजी)
 1564. करणा बारीयाना मुवाडा
 1565. करणेत
 1566. करताल (ता.डेडीयापाडा)
 1567. करधाणी (ता. धानेरा)
 1568. करनाळा (ता. वडगाम)
 1569. करनाळी
 1570. करबाटीया (ता. वडनगर)
 1571. करबुन (ता. थराद)
 1572. करमखल
 1573. करमचंदनु
 1574. करमड (ता. चुडा)
 1575. करमडी
 1576. करमडी (ता. लीमखेडा)
 1577. करमडी (ता.नसवाडी)
 1578. करमदी (ता. अमीरगढ)
 1579. करमबेली
 1580. करमबेले
 1581. करमला (ओलपाड)
 1582. करमसद
 1583. करमाड (ता.जंबुसर)
 1584. करमाड (ता.भरूच)
 1585. करमाल
 1586. करमाली
 1587. करमाली (ता.भरूच)
 1588. करमाळ पीपळीया
 1589. करमासीयाखेडा
 1590. करमीपुरा (ता. तलोद)
 1591. करमेल (ता. फतेपुरा)
 1592. करला
 1593. करली
 1594. करवड
 1595. करवणदा
 1596. करवली
 1597. करवी (ता. कवांट)
 1598. करशनपर (ता. जामजोधपुर)
 1599. करशनपुरा
 1600. करशनपुरा (ता. वडनगर)
 1601. करसनगढ (ता. मुळी)
 1602. करसनगढ (ता. राधनपुर)
 1603. करसनपुर (ता. कांकरेज)
 1604. करसनपुरा (ता. कडी)
 1605. करसनपुरा (ता. मांडल)
 1606. करसनपुरा (ता. वडगाम)
 1607. करसाड
 1608. करसाण (ता. पावीजेतपुर)
 1609. करसाणा (ता. गोधरा)
 1610. करा (ता. जांबुघोडा)
 1611. करा (वालिया)
 1612. करांटा (ता. खानपुर)
 1613. करांठा (ता.नांदोद)
 1614. कराठ (ता. झालोद)
 1615. कराड (ता.झघडीया)
 1616. कराडवा
 1617. कराडी
 1618. कराडी (ता. सायला)
 1619. कराण (ता. सिद्धपुर)
 1620. कराणा (ता. लालपुर)
 1621. कराया
 1622. करारवेल
 1623. कराली
 1624. कराळी (ता. डभोइ)
 1625. कराळी (ता. पावीजेतपुर)
 1626. कराळी (ता. वडोदरा)
 1627. कराळीपुरा
 1628. करीयाणी (ता. वढवाण)
 1629. करुठा
 1630. करेणा (ता.आमोद)
 1631. करोड (उच्छल)
 1632. करोडकोठवा
 1633. करोडा (ता. चाणस्मा)
 1634. करोडीया (उत्तर)
 1635. करोडीया (फतेपुरा)
 1636. करोली (ता. कालोल)
 1637. करोली (ता. धनसुरा)
 1638. करोली (ता. महेमदावाद)
 1639. कर्णकुवा
 1640. कलक (ता.जंबुसर)
 1641. कलकवा
 1642. कलकवा (व्यारा)
 1643. कलगाम
 1644. कलतर (ता.डेडीयापाडा)
 1645. कलथाण
 1646. कलम (ता.वागरा)
 1647. कलम (ता.हांसोट)
 1648. कलमकुइ
 1649. कलमकुइ (व्यारा)
 1650. कलमकुवा
 1651. कलमखेत
 1652. कलमठा
 1653. कलमविहिर
 1654. कलमसर (ता. खंभात)
 1655. कलमाड (ता. मुळी)
 1656. कलमोइ
 1657. कलवण (ता. विजयनगर)
 1658. कलवाच
 1659. कलवाडा
 1660. कलसर
 1661. कलाजी (ता. कपडवंज)
 1662. कलाणपुर (ता. कल्याणपुर)
 1663. कलाणपुर (ता. जामजोधपुर)
 1664. कलाणपुर (ता. द्वारका)
 1665. कलाणा (ता. साणंद)
 1666. कलाणा (ता. हारीज)
 1667. कलादरा (ता.वागरा)
 1668. कलानपरा (ता. लखतर)
 1669. कलाना (ता. धोराजी)
 1670. कलाम (ता. लखतर)
 1671. कलारीया (ता. उपलेटा)
 1672. कलिआरी (ता.जंबुसर)
 1673. कलियारी
 1674. कलियारी (ता. कडाणा)
 1675. कलेडा (ता. सिद्धपुर)
 1676. कलोली (ता. खेडा)
 1677. कलोली (ता. नडीआद)
 1678. कल्याण कडो (ता. जामनगर)
 1679. कल्याण पटेलनुं मुवाडु
 1680. कल्याणकुइ (ता.पादरा)
 1681. कल्याणगढ (ता. बावळा)
 1682. कल्याणजीना मुवाडा
 1683. कल्याणपर (ता. भाणवड)
 1684. कल्याणपुर (ता. धोळका)
 1685. कल्याणपुर (ता. भिलोडा)
 1686. कल्याणपुर (शियाळ)
 1687. कल्याणपुरा (ता. इडर)
 1688. कल्याणपुरा (ता. कडी)
 1689. कल्याणपुरा (ता. झालोद)
 1690. कल्याणपुरा (ता. राधनपुर)
 1691. कल्याणपुरा (ता. लुणावाडा)
 1692. कल्याणपुरा (ता. वाव)
 1693. कल्याणपुरा (ता. सांतलपुर)
 1694. कल्याणा
 1695. कल्याणा (ता. सिद्धपुर)
 1696. कल्यानपुर (ता. टंकारा)
 1697. कवचिया
 1698. कवचीया (ता. लुणावाडा)
 1699. कवाडीया (ता. हळवद)
 1700. कवारा (ता. पावीजेतपुर)
 1701. कवास(ता.चोर्यासी)
 1702. कविठा
 1703. कविठा (ता. बावळा)
 1704. कविठा (ता. बोरसद)
 1705. कविठा (ता. संखेडा)
 1706. कविथे (निझर)
 1707. कवेल्दे
 1708. कशपोर
 1709. कशवाळी (ता. सायला)
 1710. कसलपुरा
 1711. कसलाल (ता. लुणावाडा)
 1712. कसलावाटी (ता. विरपुर)
 1713. कसवाव
 1714. कसाड (ओलपाड)
 1715. कसाड (ता.भरूच)
 1716. कसाडबारी
 1717. कसाणपुर (ता. मोरवा)
 1718. कसाणा (ता. मेघरज)
 1719. कसारी (ता. बोरसद)
 1720. कसालपुरा (ता. कांकरेज)
 1721. कसावी (ता. थराद)
 1722. कसुंबीया
 1723. कसुंबीया (ता.नसवाडी)
 1724. कस्तुरबाधाम(त्रंबा),ता.राजकोट
 1725. कहान (ता.भरूच)
 1726. कहानवा (ता.जंबुसर)
 1727. कहीपुर (ता. वडनगर)
 1728. कहेर
 1729. कहोडा
 1730. कहोणा
 1731. कांकराकुवा (ता. झालोद)
 1732. कांकरावाडी (ता. विरमगाम)
 1733. कांकरीया
 1734. कांकरीया (ता.उमरगाम)
 1735. कांकरीया, महुवा तालुको, सुरत जिल्लो
 1736. कांकलीया (ता. लुणावाडा)
 1737. कांगर्यामाळ
 1738. कांगवइ
 1739. कांगवी
 1740. कांचली (उच्छल)
 1741. कांजण
 1742. कांजणरणछोड
 1743. कांजणहरि
 1744. कांजीपाणी
 1745. कांझ (ता. देत्रोज)
 1746. कांट (ता. डीसा)
 1747. कांटरोडी (ता. देत्रोज)
 1748. कांटसवेल
 1749. कांटाळु (ता. मेघरज)
 1750. कांटावेडा (ता. घोघंबा)
 1751. कांटियाजाळ
 1752. कांटियाबार
 1753. कांटी (सोनगढ)
 1754. कांटीदरा
 1755. कांटीपाडा (ता.झघडीया)
 1756. कांटीपाणी
 1757. कांटीवास (ता. दांता)
 1758. कांटु (ता. घोघंबा)
 1759. कांटु (ता. धानपुर)
 1760. कांटेला (ता. पोरबंदर)
 1761. कांटेली (ता. हालोल)
 1762. कांटेश्वर (ता. संखेडा)
 1763. कांटोल (ता.झघडीया)
 1764. कांटोळीया (ता. गोंडल)
 1765. कांठडी (ता. ठासरा)
 1766. कांतीपुर (ता. मोरबी)
 1767. कांदा (ता. पावीजेतपुर)
 1768. कांधरोटी
 1769. कांधा (ता.नसवाडी)
 1770. कांभा (ता. बोरसद)
 1771. कांभी (ओलपाड)
 1772. कांसा (ता. दांता)
 1773. कांसा (ता. वागडोद)
 1774. कांसा (ता. विसनगर)
 1775. कांसिया
 1776. कांसेटा (ता. धानपुर)
 1777. कांहडोलघोडी
 1778. काउ (ता. मोडासा)
 1779. काकचिया (ता. लुणावाडा)
 1780. काकडकुंड
 1781. काकडकुइ
 1782. काकडकुवा
 1783. काकडकुवा (उमरदा)
 1784. काकडकुवा (सोनगढ)
 1785. काकडकोपर
 1786. काकडखीला (ता. धानपुर)
 1787. काकडपाडा
 1788. काकडपाडा (ता.झघडीया)
 1789. काकडमाटी
 1790. काकडवणी
 1791. काकडवा (ता.नांदोद)
 1792. काकडवा (मांडवी,सुरत)
 1793. काकडवा (व्यारा)
 1794. काकडविहीर
 1795. काकडवेरी
 1796. काकडवेल
 1797. काकडिया (ता.तिलकवाडा)
 1798. काकणपुर
 1799. काकर (ता. कांकरेज)
 1800. काकरखड (ता. कठलाल)
 1801. काकरदा
 1802. काकरपाडा
 1803. काकराडुंगरी
 1804. काकरापार
 1805. काकरी डुंगरी (ता. लीमखेडा)
 1806. काकरी महुडी
 1807. काकरेली (ता. झालोद)
 1808. काकलपुर
 1809. काकलपुर (ता. देवगढबारिया)
 1810. काकलपोर (ता.झघडीया)
 1811. काकशाळा
 1812. काकसणा (ता. बहुचराजी)
 1813. काकाना चमारीया
 1814. काकाना भेंसवाडा
 1815. काकारी महुडी
 1816. काकोशी (ता. सिद्धपुर)
 1817. कागडा महुडा (ता. भिलोडा)
 1818. कागदाडी (ता. टंकारा)
 1819. कागवाड (ता. जेतपुर)
 1820. काचरोल (ता. मांडल)
 1821. काचलधरा (ता. झालोद)
 1822. काच्छइ (ता. महेमदावाद)
 1823. काछटा (ता. संखेडा)
 1824. काछब
 1825. काछल
 1826. काछीयागाला (ता. वांकानेर)
 1827. काछेल (कणवांट)
 1828. काछेल (ता. छोटाउदेपुर)
 1829. काछोटीयाना मुवाडा
 1830. काछोल
 1831. काजली
 1832. काजली (ता. कडाणा)
 1833. काजीपुर (ता. सतलासणा)
 1834. काजीपुरा (ता. खेडा)
 1835. काटकुइ
 1836. काटकुवा
 1837. काटकुवा (ता. मालपुर)
 1838. काटकुवा (ता.नसवाडी)
 1839. काटकोइ
 1840. काटकोइ (ता. जांबुघोडा)
 1841. काटकोळा (ता. भाणवड)
 1842. काटगढ
 1843. काटडा (ता. ध्रोल)
 1844. काटडीया (ता. हालोल)
 1845. काटपुर (ता. पाटण)
 1846. काटपुर (ता. प्रांतिज)
 1847. काटवड (ता. प्रांतिज)
 1848. काटवड (ता. हिंमतनगर)
 1849. काटवाणा (ता. पोरबंदर)
 1850. काटसवाण
 1851. काटीसकुवादुर
 1852. काटीसकुवानजीक
 1853. काटेडीया (ता. कांकरेज)
 1854. काटोल
 1855. काठमांडवा
 1856. काठला (ता. दाहोद)
 1857. काठवाडीया (ता. हिंमतनगर)
 1858. काठी (ता. समी)
 1859. काठी (ता. हारीज)
 1860. काठी देवलीया (ता. खंभाळिया)
 1861. काठीया (ता. खेडब्रह्मा)
 1862. काठीया वछाडीया
 1863. काठोला (ता. हालोल)
 1864. काडकोच
 1865. काणाकुवा (ता. धानपुर)
 1866. काणाकुवा (ता. संखेडा)
 1867. काणेसर (ता. खानपुर)
 1868. काणोदर (ता. पालनपुर)
 1869. कातरवा (ता. डीसा)
 1870. कातरासामळ
 1871. काथरोटा,ता.राजकोट
 1872. काथीवाडा (ता. समी)
 1873. काथोलिया (ता. लीमखेडा)
 1874. कादवकुइ (ता. संखेडा)
 1875. कादवकुवा
 1876. कादवडा (ता. मेघरज)
 1877. कादवडी (ता. मेघरज)
 1878. कादवपुरा (ता. पावीजेतपुर)
 1879. कादवीदादरा
 1880. कादवीया (ता. बायड)
 1881. कादिया
 1882. कादीपुर (ता. धंधुका)
 1883. कादीपोर
 1884. कादैया (ता. बालासिनोर)
 1885. कानपर (ता. चोटीला)
 1886. कानपर (ता. जसदण)
 1887. कानपर (ता. वांकानेर)
 1888. कानपर शेरडी (ता. कल्याणपुर)
 1889. कानपरा (ता. लींबडी)
 1890. कानपुर (ता. इडर)
 1891. कानपुर (ता. सायला)
 1892. कानपुरा
 1893. कानपुरा (ता. अमीरगढ)
 1894. कानपुरा (दलसाणा)
 1895. कानपुरा (सीणाज)
 1896. कानपोर (ता.नांदोद)
 1897. कानभा (ता. माणसा)
 1898. काना चीकारी (ता. लालपुर)
 1899. कानालुस (ता. लालपुर)
 1900. कानावडाला (ता. जामकंडोरणा)
 1901. कानावाडा (ता. कडाणा)
 1902. कानी
 1903. कानी (ता. पाटण)
 1904. कानेडीया (ता. सतलासणा)
 1905. कानोसण (ता. वागडोद)
 1906. कान्सलोलीया (ता. जसदण)
 1907. कापडबंध
 1908. कापडीया (ता. संखेडा)
 1909. कापडीयाळी
 1910. कापोदरा
 1911. काबर वीसोत्री (ता. खंभाळिया)
 1912. काबरका (ता. भाणवड)
 1913. काबरण (ता. चोटीला)
 1914. काबरीपाथर
 1915. काबरीया (ता. गोधरा)
 1916. काबसो (ता. इडर)
 1917. काबोदरा (ता. तलोद)
 1918. काबोदरी (ता. तलोद)
 1919. काभाइना मुवाडा
 1920. कामड
 1921. कामरकोटिया (ता. गोंडल)
 1922. कामरोडा (ता. मेघरज)
 1923. कामरोल
 1924. कामला (ता. नडीआद)
 1925. कामली
 1926. कामली (ता. थराद)
 1927. कामली (ता. धनसुरा)
 1928. कामलीयापुरा
 1929. कामलीवाडा (ता. पाटण)
 1930. कामसोली
 1931. कामातलाव (ता. धंधुका)
 1932. कामासर (ता. थराद)
 1933. कामीयाळा (ता. धंधुका)
 1934. कामोद (ता. दस्क्रोइ)
 1935. कायला (ता. विरमगाम)
 1936. कायावरोहण
 1937. कारंज (ओलपाड)
 1938. कारंबा (ता. झालोद)
 1939. कारइ (ता. गांधीनगर)
 1940. कारगरा
 1941. कारछा (ता. भिलोडा)
 1942. कारण(पलसाणा)
 1943. कारवली
 1944. कारवाइ (ता. कडाणा)
 1945. कारीयाणा
 1946. कारीयाणा (ता. विरमगाम)
 1947. कारुंदा (ता. खेडब्रह्मा)
 1948. कारेला (ता. भाभर)
 1949. कारेला (ता.भरूच)
 1950. कारेली (ओलपाड)
 1951. कारेली (ता. वाव)
 1952. कारेली (ता.जंबुसर)
 1953. कारेली (ता.तिलकवाडा)
 1954. कारेली (ता.नांदोद)
 1955. कारेली(पलसाणा)
 1956. कारोल (ता. चुडा)
 1957. कारोल (ता. प्रांतिज)
 1958. कारोली (ता. कलोल)
 1959. कारोली (ता. दहेगाम)
 1960. कालंत्रा
 1961. कालंभडी
 1962. कालइ
 1963. कालछावड (ता. खेडब्रह्मा)
 1964. कालरणी
 1965. कालरी (ता. बहुचराजी)
 1966. कालसर (ता. घोघंबा)
 1967. कालसर (ता. ठासरा)
 1968. कालाघाट
 1969. कालावाड शीमनी (ता. खंभाळिया)
 1970. कालावाडी जुनी (ता. वांकानेर)
 1971. कालावाडी नवी (ता. वांकानेर)
 1972. कालासर (ता. चोटीला)
 1973. कालासर (ता. जसदण)
 1974. कालिबेल
 1975. कालिबेल नवाघरा
 1976. कालियाकुवा (ता. मेघरज)
 1977. कालियाणा (ता. विरमगाम)
 1978. कालियारी (ता. लीमखेडा)
 1979. कालियावाव (ता. जांबुघोडा)
 1980. काली जामण
 1981. काली डुंगरी (ता. देवगढबारिया)
 1982. काली तलाइ (ता. दाहोद)
 1983. कालीकानगर (ता. मोरबी)
 1984. कालीकुइ (ता. पावीजेतपुर)
 1985. कालीगाम (इनामी)
 1986. कालीगाम (गुजर)
 1987. कालीदोरी (ता.नसवाडी)
 1988. कालीपुरा (ता. प्रांतिज)
 1989. कालीबेल (ता. संतरामपुर)
 1990. कालीबेल (मांडवी,सुरत)
 1991. कालीमकवाणा
 1992. कालीयाआंबा (ता. संतरामपुर)
 1993. कालीयाकुवा (ता. गोधरा)
 1994. कालीयाकुवा (ता. देवगढबारिया)
 1995. कालीयाकोटा (ता. देवगढबारिया)
 1996. कालीयागोटा (ता. लीमखेडा)
 1997. कालीयातळाव (ता. झालोद)
 1998. कालीयापुरा (ता.नसवाडी)
 1999. कालु (ता. बोरसद)
 2000. कालुपुरा (ता. सावली)
 2001. कालुभार टपु (ता. खंभाळिया)
 2002. कालेडा (ता. वडगाम)
 2003. कालोढी (ता. पाटण)
 2004. कालोल (ता. खेडब्रह्मा)
 2005. काल्लेका (ता. खेडब्रह्मा)
 2006. काळमेधडा (ता. कालावड)
 2007. काळा (ता.करजण)
 2008. काळा खेतरा (ता. खानपुर)
 2009. काळाआंबा
 2010. काळाकाछा
 2011. काळाखुंट (ता. धानपुर)
 2012. काळाजीना मुवाडा
 2013. काळाजीनी सरसवणी
 2014. काळापाण
 2015. काळाव्यारा
 2016. काळियापुरा (ता. धोळका)
 2017. काळी कांकेर (ता. खेडब्रह्मा)
 2018. काळी तलावडी (ता. खंभात)
 2019. काळी माटी (ता. अमीरगढ)
 2020. काळीपाट,ता.राजकोट
 2021. काळीया (लाखनपुर)
 2022. काळीयावाड (ता. धानपुर)
 2023. काळीवेजी
 2024. काळेका (ता. भिलोडा)
 2025. काळेतर (ता. कठलाल)
 2026. काळोदरी (ता. हिंमतनगर)
 2027. कावठ (ता. कपडवंज)
 2028. कावडाना मुवाडा
 2029. कावडेज
 2030. कावल
 2031. कावला
 2032. कावली (ता.जंबुसर)
 2033. कावळा (ता. बावळा)
 2034. कावा (ता. इडर)
 2035. कावा (ता.जंबुसर)
 2036. कावी (ता.जंबुसर)
 2037. कावीठा (ता. धोळका)
 2038. कावेरीया (ता. मालपुर)
 2039. काशरपुरा कंपो
 2040. काशिपुरा - सरार
 2041. काशीपरा (ता. सायला)
 2042. काशीपुरा (ता. कपडवंज)
 2043. काशीपुरा (ता. कांकरेज)
 2044. काशीपुरा (ता. वडोदरा)
 2045. काशीपुरा (ता. संखेडा)
 2046. काशीयावाट (ता. बायड)
 2047. कासतवेरी
 2048. कासबारा (ता. तारापुर)
 2049. कासमपुर
 2050. कासरवाव
 2051. कासरा (ता. कांकरेज)
 2052. कासरा (ता. छोटाउदेपुर)
 2053. कासरी (ता. डीसा)
 2054. कासल
 2055. कासलपुर (ता. संतरामपुर)
 2056. कासला खुर्द
 2057. कासला बुजरंग
 2058. कासलापुरा (ता. सावली)
 2059. कासलावाटी (ता. खानपुर)
 2060. कासवदहाड
 2061. कासवा
 2062. कासवा (ता. कडी)
 2063. कासवाडा (ता. मालपुर)
 2064. कासवीरडो नेस (ता. भाणवड)
 2065. कासींद्रा (ता. दस्क्रोइ)
 2066. कासीन्द्रा (ता. धंधुका)
 2067. कासीया (ता. संतरामपुर)
 2068. कासुंदर
 2069. कासुडी (ता. विरपुर)
 2070. कासुमबाद
 2071. कासोटिया
 2072. कासोर (ता. आणंद)
 2073. कासोर (ता. सोजिंत्रा)
 2074. किंखलोद
 2075. किंदरखेडा (ता. पोरबंदर)
 2076. किडाणा
 2077. किमोज (ता.जंबुसर)
 2078. कियाल (ता. थराद)
 2079. किशनगढ (ता. भिलोडा)
 2080. किशोरगढ (ता. इडर)
 2081. किशोरपुरा (ता. मोडासा)
 2082. किसनाड
 2083. कींबकुवा
 2084. कीकरला
 2085. कीकवाड
 2086. कीकाकुइ (सोनगढ)
 2087. कीकावाडा (ता. छोटाउदेपुर)
 2088. कीडी (ता. धनसुरा)
 2089. कीडी (ता. हळवद)
 2090. कीडीआद (ता. मालपुर)
 2091. कीडीया (ता. लुणावाडा)
 2092. कीडीयानगर
 2093. कीडोतर (ता. अमीरगढ)
 2094. कीनारा (ता. राणपुर)
 2095. कीम
 2096. कीमआमली
 2097. कीमडुंगरा
 2098. कीया (ता.करजण)
 2099. कीयादर (ता. विसनगर)
 2100. कीरली
 2101. कीलाणा (ता. सांतलपुर)
 2102. कीलाद
 2103. कीलाद (नानी वघइ)
 2104. कीलेश्वर नेस (ता. भाणवड)
 2105. कीस्तोन्या
 2106. कुंकणी (ओलपाड)
 2107. कुंजरा (ता. बालासिनोर)
 2108. कुंजरा (ता. मातर)
 2109. कुंजराव
 2110. कुंड (ता.झघडीया)
 2111. कुंडला (ता. फतेपुरा)
 2112. कुंडली (ता. राणपुर)
 2113. कुंडळ (ता. बरवाळा)
 2114. कुंडाळा (ता. विजयनगर)
 2115. कुंडाळीया (ता. वाव)
 2116. कुंडी
 2117. कुंडी (उंचाकलम)
 2118. कुंडी (बहादरपुर)
 2119. कुंडीआंबा
 2120. कुंढडा (ता. चोटीला)
 2121. कुंढल (ता.जंबुसर)
 2122. कुंढा (ता. लीमखेडा)
 2123. कुंढेच (ता. उपलेटा)
 2124. कुंढेला (ता. डभोइ)
 2125. कुंतलपुर (ता. मुळी)
 2126. कुंता (वापी)
 2127. कुंतावाडा (ता. पाटण)
 2128. कुंताशी (ता.माळिया-मियाणा)
 2129. कुंदा
 2130. कुंदा (कपराडा)
 2131. कुंदा (ता. झालोद)
 2132. कुंदा (ता. संतरामपुर)
 2133. कुंदा (ता.नसवाडी)
 2134. कुंदाल (ता. कडी)
 2135. कुंदाल (ता. पावीजेतपुर)
 2136. कुंदाल (ता. साणंद)
 2137. कुंदावाडा (ता. धानपुर)
 2138. कुंदी (ता. धानेरा)
 2139. कुंदीयाणा
 2140. कुंदेल (ता. दांता)
 2141. कुंदोल (दहेगामडा)
 2142. कुंदोल (पाल)
 2143. कुंपर (ता. पालनपुर)
 2144. कुंपाट (ता. डीसा)
 2145. कुंपाड
 2146. कुंभलमेर (ता. पालनपुर)
 2147. कुंभसेट
 2148. कुंभाणा (ता. हारीज)
 2149. कुंभाणी (ता. छोटाउदेपुर)
 2150. कुंभारखा (ता. वाव)
 2151. कुंभारडी (ता. वाव)
 2152. कुंभारपाल्ली (ता. घोघंबा)
 2153. कुंभारफळीया
 2154. कुंभारवाडी (ता. विरपुर)
 2155. कुंभारा (ता. चोटीला)
 2156. कुंभारा (ता. थराद)
 2157. कुंभारी (ओलपाड)
 2158. कुंभारीया
 2159. कुंभारीया (ता. दांता)
 2160. कुंभारीया (ता.माळिया-मियाणा)
 2161. कुंभारीया(ता.चोर्यासी
 2162. कुंभासण (ता. पालनपुर)
 2163. कुंभिया
 2164. कुंभीया
 2165. कुंभीया (ता.नांदोद)
 2166. कुंभेरा (ता. मेघरज)
 2167. कुंल्ली (ता. लीमखेडा)
 2168. कुंवरपरा
 2169. कुंवरपुरा (ता. डभोइ)
 2170. कुंवरवाडा (ता. डभोइ)
 2171. कुंवाटा (ता. दियोदर)
 2172. कुंवार (ता. समी)
 2173. कुंवार (ता. साणंद)
 2174. कुंवारखाडी (ता.सागबारा)
 2175. कुंवारदा
 2176. कुंवारला (ता. धानेरा)
 2177. कुंवारवा (ता. कांकरेज)
 2178. कुंवारवा (ता. दियोदर)
 2179. कुंवारसी (ता. दांता)
 2180. कुंवारापादर (ता. डीसा)
 2181. कुइदा
 2182. कुकड (ता. डभोइ)
 2183. कुकडझर
 2184. कुकडदा (ता.डेडीयापाडा)
 2185. कुकडनखी
 2186. कुकडा
 2187. कुकडा (ता. मुळी)
 2188. कुकडी (ता. खेडब्रह्मा)
 2189. कुकडी (ता. दांता)
 2190. कुकडीया (ता. इडर)
 2191. कुकना (ता. पावीजेतपुर)
 2192. कुकरदा (ता.नसवाडी)
 2193. कुकरमुंडा (निझर)
 2194. कुकरवाडा
 2195. कुकरवाडा (ता. विजापुर)
 2196. कुकराडुंगरी
 2197. कुकराणा (ता. समी)
 2198. कुकवाव (ता. देत्रोज)
 2199. कुकस
 2200. कुकस (ता. महेसाणा)
 2201. कुकावटी (ता.नसवाडी)
 2202. कुकेरी
 2203. कुचवाडा (ता. डीसा)
 2204. कुचीयादळ,ता.राजकोट
 2205. कुचेद
 2206. कुछ (कपराडा)
 2207. कुछडी (ता. पोरबंदर)
 2208. कुजाड
 2209. कुजाड (ता. दस्क्रोइ)
 2210. कुटिलपाडा
 2211. कुडकस
 2212. कुडला (ता. चुडा)
 2213. कुडसद
 2214. कुडा (ता. खेरालु)
 2215. कुडा (ता. ध्रांगध्रा)
 2216. कुडादरा (ता.हांसोट)
 2217. कुडासण (ता. गांधीनगर)
 2218. कुडोल (ता. मोडासा)
 2219. कुणघेर
 2220. कुणपुर (ता. मांडल)
 2221. कुणवदर (ता. पोरबंदर)
 2222. कुणवारा (ता. सिद्धपुर)
 2223. कुणा (ता. महेमदावाद)
 2224. कुणी (ता. झालोद)
 2225. कुणी (ता. ठासरा)
 2226. कुणोल (ता. मेघरज)
 2227. कुतरनाच्या
 2228. कुदवा (ता. कांकरेज)
 2229. कुदा (ता. डीसा)
 2230. कुदेर (ता. पाटण)
 2231. कुनड (ता. जोडिया)
 2232. कुन्दाणी (ता. जसदण)
 2233. कुप (वालिया)
 2234. कुपडा (ता. फतेपुरा)
 2235. कुप्पा (ता.नसवाडी)
 2236. कुबडथल
 2237. कुबेरपुरा (ता. संखेडा)
 2238. कुबेरपुरा (ता. हालोल)
 2239. कुमकुवा
 2240. कुमकोतर
 2241. कुमपुर (ता. लीमखेडा)
 2242. कुमर (ता. धानेरा)
 2243. कुमाना मुवाडा
 2244. कुमारखाण (ता. विरमगाम)
 2245. कुमारबंध
 2246. कुमासगाम
 2247. कुमेठा
 2248. कुमेठा (ता. वाघोडिया)
 2249. कुम्प (ता. हिंमतनगर)
 2250. कुयलीवेल
 2251. कुयाला
 2252. कुरंगा (ता. द्वारका)
 2253. कुरइ (ता.करजण)
 2254. कुरगाम
 2255. कुरचण
 2256. कुराल (ता.पादरा)
 2257. कुराला
 2258. कुराली (ता.करजण)
 2259. कुरी (ता.झघडीया)
 2260. कुरेजा (ता. हारीज)
 2261. कुरेटा (ता. कडाणा)
 2262. कुरेल
 2263. कुरेलिया
 2264. कुवदावडी
 2265. कुवा (ता. देवगढबारिया)
 2266. कुवाजार
 2267. कुवाड (ओलपाड)
 2268. कुवाडवा
 2269. कुवाडीया
 2270. कुवाडीया (ता. खंभाळिया)
 2271. कुवाणा (ता. दियोदर)
 2272. कुवादर
 2273. कुवादरा (ता. माणसा)
 2274. कुवारद (ता. समी)
 2275. कुवाला (ता. भाभर)
 2276. कुवावा (ता. इडर)
 2277. कुवासणा (ता. विसनगर)
 2278. कुश्कल (ता. पालनपुर)
 2279. कुसकी (ता. भिलोडा)
 2280. कुसमाळ
 2281. कुस्की (ता. इडर)
 2282. कुहा (ता. दस्क्रोइ)
 2283. कृष्णपुर
 2284. कृष्णापुर (ता. मेघरज)
 2285. कृष्णापुरी (ता.झघडीया)
 2286. केंगोरा (ता. अमीरगढ)
 2287. केंगोरा (ता. दांता)
 2288. केतकी
 2289. केदारिया (ता. हळवद)
 2290. केनपुर (ता. संतरामपुर)
 2291. केनपुर (ता. हिंमतनगर)
 2292. केनेडी (ता. कल्याणपुर)
 2293. केरवाडा (ता.आमोद)
 2294. केराला (ता. लखतर)
 2295. केराली (ता. जोडिया)
 2296. केराळा (ता. उपलेटा)
 2297. केराळा (ता. पडधरी)
 2298. केराळा (ता. बावळा)
 2299. केराळा (ता. मोरबी)
 2300. केराळा (ता. वांकानेर)
 2301. केराळी (ता. जेतपुर)
 2302. केरीया राणपुर
 2303. केरीयावी (ता. नडीआद)
 2304. केल (ता.सागबारा)
 2305. केलकुवा (ता. देवगढबारिया)
 2306. केलकुवा (ता. लीमखेडा)
 2307. केलणपुरा
 2308. केलधरा
 2309. केलधा
 2310. केलनीया (ता.नसवाडी)
 2311. केलवणी
 2312. केलाइ
 2313. केलाणी (निझर)
 2314. केलामुळ
 2315. केलीया
 2316. केलीया (ता. देवगढबारिया)
 2317. केलीसणा (ता. विजापुर)
 2318. केलोद
 2319. केलोद (ता. मोरवा)
 2320. केल्वीकुवा
 2321. केळ (डांग)
 2322. केळ (ता. लुणावाडा)
 2323. केळकच्छ
 2324. केळकुइ
 2325. केळवण
 2326. केळवा (ता. विजयनगर)
 2327. केळवा (परोसाडा)
 2328. केवडा
 2329. केवडामोइ
 2330. केवडासण (ता. सतलासणा)
 2331. केवडी
 2332. केवडी (कुंड)
 2333. केवडी (ता. छोटाउदेपुर)
 2334. केवडी (ता.डेडीयापाडा)
 2335. केवडी (ता.नसवाडी)
 2336. केवडी (मांडवी,सुरत)
 2337. केवडी(शारदा)
 2338. केवडीया (ता. कपडवंज)
 2339. केवडीया (ता. गोधरा)
 2340. केवडीया (मांडवी,सुरत)
 2341. केवा (ता. जांबुघोडा)
 2342. केवाडा (ता. पावीजेतपुर)
 2343. केशबंध
 2344. केशरडी (ता. बावळा)
 2345. केशरपर (ता. सायला)
 2346. केशरपुर (ता. प्रांतिज)
 2347. केशरपुरा (ता. इडर)
 2348. केशरपुरा (ता. लीमखेडा)
 2349. केशरपुरा (ता. हालोल)
 2350. केशरपुरा (ता. हिंमतनगर)
 2351. केशरीया (ता. लखतर)
 2352. केशव (ता. पोरबंदर)
 2353. केशवपुरा (ता. कल्याणपुर)
 2354. केशवाण (ता.वागरा)
 2355. केशवाळा (ता. गोंडल)
 2356. केशारवा
 2357. केशीया (ता. जोडिया)
 2358. केशोद (ता. खंभाळिया)
 2359. केसणी (ता. चाणस्मा)
 2360. केसरगंज (ता. वडाली)
 2361. केसरगढ (ता. धोळका)
 2362. केसरगढ (ता. सांतलपुर)
 2363. केसरगाम
 2364. केसरगाम (ता. थराद)
 2365. केसरपुरा (ता. दांता)
 2366. केसरपुरा (ता. सतलासणा)
 2367. केसरपुरा (ता.तिलकवाडा)
 2368. केसरपुरा (ता.नसवाडी)
 2369. केसरा (ता. महेमदावाद)
 2370. केसरोल
 2371. केसली
 2372. केसलुं
 2373. केसींपा (ता. वडनगर)
 2374. कैयाज (ता. महुधा)
 2375. कैयाल (ता. कडी)
 2376. कोंझा (ता. जामनगर)
 2377. कोंठ (ता. ध्रांगध्रा)
 2378. कोंडराज (निझर)
 2379. कोंढ (वालिया)
 2380. कोइंटीया (ता. देत्रोज)
 2381. कोकता (ता. विरमगाम)
 2382. कोकता (ता. समी)
 2383. कोकम (ता.डेडीयापाडा)
 2384. कोकाटी
 2385. कोकाडपा
 2386. कोकापुर (ता. मोडासा)
 2387. कोचडा (ता. दसाडा)
 2388. कोचबार (ता.झघडीया)
 2389. कोचरवा
 2390. कोचरीया (ता. बावळा)
 2391. कोचला (ता. थराद)
 2392. कोचवड
 2393. कोचवा
 2394. कोचवाडा
 2395. कोचासणा
 2396. कोचासणा (ता. डीसा)
 2397. कोजण (ता. बायड)
 2398. कोट (ता. विजापुर)
 2399. कोट (ता. सिद्धपुर)
 2400. कोटडा (ता. खेडब्रह्मा)
 2401. कोटडा (ता. गोधरा)
 2402. कोटडा (ता. जसदण)
 2403. कोटडा (ता. झालोद)
 2404. कोटडा (ता. धंधुका)
 2405. कोटडा (ता. बायड)
 2406. कोटडा (ता. सायला)
 2407. कोटडा खुर्द (ता. दाहोद)
 2408. कोटडा चांदगढ (ता. पालनपुर)
 2409. कोटडा जेगोल (ता. दांतीवाडा)
 2410. कोटडा दियोदर
 2411. कोटडा धखा (ता. धानेरा)
 2412. कोटडा नानी (ता. वांकानेर)
 2413. कोटडा फोरणा (ता. दियोदर)
 2414. कोटडा बावीसी (ता. जामजोधपुर)
 2415. कोटडा बुजर्ग (ता. दाहोद)
 2416. कोटडा भाखर (ता. पालनपुर)
 2417. कोटडा राविया (ता. धानेरा)
 2418. कोटडा-सांगाणी
 2419. कोटडी (ता. वडगाम)
 2420. कोटडी (ता. विजापुर)
 2421. कोटडीया (ता. खंभाळिया)
 2422. कोटणा (ता. वडोदरा)
 2423. कोटणा (ता.पादरा)
 2424. कोटबा
 2425. कोटबी (ता. कवांट)
 2426. कोटमदर
 2427. कोटली (ता. संखेडा)
 2428. कोटलींडोरा (ता. ठासरा)
 2429. कोटवड (ता. पाटण)
 2430. कोटवाट (ता. संतरामपुर)
 2431. कोटवालना मुवाडा
 2432. कोटा (ता. खंभाळिया)
 2433. कोटा (ता. झालोद)
 2434. कोटा माइडा
 2435. कोटाम्बी
 2436. कोटाम्बी (ता. धानपुर)
 2437. कोटियामाउ
 2438. कोटेडा (ता. डीसा)
 2439. कोटेश्वर (ता. गांधीनगर)
 2440. कोटेश्वर (ता. दांता)
 2441. कोटेश्वर (ता.जंबुसर)
 2442. कोठ (ता. धोळका)
 2443. कोठंबा
 2444. कोठंबा (ता. लुणावाडा)
 2445. कोठंबा पाल्ला
 2446. कोठडीया (ता. धंधुका)
 2447. कोठमडी
 2448. कोठली बुडरक
 2449. कोठवा
 2450. कोठवाडा
 2451. कोठा
 2452. कोठा (ता. डीसा)
 2453. कोठा (ता. लुणावाडा)
 2454. कोठा पीपळीया (ता. लोधिका)
 2455. कोठा भाडुकीया (ता. कालावड)
 2456. कोठा वीरडी (ता. जामजोधपुर)
 2457. कोठा वीसोत्री (ता. खंभाळिया)
 2458. कोठाण (ता. वडाली)
 2459. कोठायडी (ता. घोघंबा)
 2460. कोठार (कपराडा)
 2461. कोठारा (ता. घोघंबा)
 2462. कोठारा (ता. छोटाउदेपुर)
 2463. कोठारा (ता. डभोइ)
 2464. कोठारा (ता. लीमखेडा)
 2465. कोठारा (ता.नांदोद)
 2466. कोठारीया (ता. जोडिया)
 2467. कोठारीया (ता. टंकारा)
 2468. कोठारीया (ता. धानपुर)
 2469. कोठारीया (ता. वढवाण)
 2470. कोठारीया (ता. वांकानेर)
 2471. कोठारीया(संभलपुर)ता.राजकोट
 2472. कोठाव (ता.करजण)
 2473. कोठावी (ता. सोजिंत्रा)
 2474. कोठिया (ता.नसवाडी)
 2475. कोठी (ता. जसदण)
 2476. कोठी (ता. मालपुर)
 2477. कोठी (ता. वांकानेर)
 2478. कोठी (ता.नांदोद)
 2479. कोठी (ता.भरूच)
 2480. कोठी (वांतरसा)
 2481. कोठीगाम (ता. थराद)
 2482. कोठीना मुवाडा
 2483. कोठीपुरा (ता. महेमदावाद)
 2484. कोठीया (ता. पावीजेतपुर)
 2485. कोठीया (ता. मालपुर)
 2486. कोठीया (ता. संखेडा)
 2487. कोठीया (ता.करजण)
 2488. कोठीया (ता.वागरा)
 2489. कोठीया खाड (ता. बोरसद)
 2490. कोडधा (ता. समी)
 2491. कोडवाव
 2492. कोतरबोर
 2493. कोतरवाडा (ता. दियोदर)
 2494. कोतरा (ता. संतरामपुर)
 2495. कोतरीया (ता. ठासरा)
 2496. कोतली (ता. वडोदरा)
 2497. कोतळगाम
 2498. कोथा (ता. शहेरा)
 2499. कोदखाडी
 2500. कोदबा
 2501. कोदरवाया
 2502. कोदराम (ता. वडगाम)
 2503. कोदराली (ता. दहेगाम)
 2504. कोदराली (ता. वडगाम)
 2505. कोदरावी राणपुर (ता. दांता)
 2506. कोदरेली (ता. वडाली)
 2507. कोदवा (ता. खंभात)
 2508. कोदादा
 2509. कोदियावाडा
 2510. कोपरली
 2511. कोपराणी (ता. ध्रांगध्रा)
 2512. कोपरेज
 2513. कोबा (ओलपाड)
 2514. कोबा (ता. गांधीनगर)
 2515. कोयडम
 2516. कोयता (ता. वागडोद)
 2517. कोयबा (ता. हळवद)
 2518. कोयरी
 2519. कोयला (ता. विरपुर)
 2520. कोयलापुर (ता. दांता)
 2521. कोयली (ता. जोडिया)
 2522. कोयलीपाडा
 2523. कोयलीमांडवी
 2524. कोयलीया (ता. मालपुर)
 2525. कोयलीवाव
 2526. कोयादा (ता. देवगढबारिया)
 2527. कोयारी
 2528. कोरडा (ता. कडी)
 2529. कोरडा (ता. चुडा)
 2530. कोरडा (ता. द्वारका)
 2531. कोरडा (ता. सांतलपुर)
 2532. कोरवाइ (ता. खानपुर)
 2533. कोरा (ता.जंबुसर)
 2534. कोरेटी (ता. वाव)
 2535. कोलंबा (ता.नसवाडी)
 2536. कोलक
 2537. कोलकी (ता. उपलेटा)
 2538. कोलवण (ता.सागबारा)
 2539. कोलवणा (ता.आमोद)
 2540. कोलवा
 2541. कोलवा (ता. जांबुघोडा)
 2542. कोलवाडा (ता. गांधीनगर)
 2543. कोलवाण (ता. लुणावाडा)
 2544. कोलवेरा
 2545. कोलाकुइ
 2546. कोलाखडी
 2547. कोलाट (ता. साणंद)
 2548. कोलाड (ता. कडी)
 2549. कोलापुर (ता. राधनपुर)
 2550. कोलावा (ता. खंभाळिया)
 2551. कोलावा (ता. वाव)
 2552. कोलावाडा (ता. धनसुरा)
 2553. कोलावाडा (ता. विजापुर)
 2554. कोलासणा
 2555. कोलासणा (मांडवी,सुरत)
 2556. कोलियाद (ता.वागरा)
 2557. कोलीखड (ता. मोडासा)
 2558. कोलीखडा (ता. पोरबंदर)
 2559. कोलीथड (ता. गोंडल)
 2560. कोलीना पुनवाला
 2561. कोलीयापाडा
 2562. कोलीयारी
 2563. कोलीवाडा
 2564. कोलीवाडा (ता. सांतलपुर)
 2565. कोलीवाडा (पानगाम)
 2566. कोलीवाडा (बोगाज)
 2567. कोलु (ता.नसवाडी)
 2568. कोलुन्द्रा (ता. मेघरज)
 2569. कोळ (ता. छोटाउदेपुर)
 2570. कोळांद (ता. खेडब्रह्मा)
 2571. कोळांद तळाव
 2572. कोळांबी (ता. खानपुर)
 2573. कोळी (ता. छोटाउदेपुर)
 2574. कोळी बोरीयाद
 2575. कोळी भरथाणा
 2576. कोळीयाथर
 2577. कोळीयाद (ता.करजण)
 2578. कोळीयानी मुवाडी
 2579. कोशटा (ता. कवांट)
 2580. कोशीयल
 2581. कोस
 2582. कोसंबा
 2583. कोसंबा (कामरेज)
 2584. कोसंबा (ता. संतरामपुर)
 2585. कोसआंबीया
 2586. कोसआंब्या
 2587. कोसम (ओलपाड)
 2588. कोसम (ता. कपडवंज)
 2589. कोसम (ता. ठासरा)
 2590. कोसमकुवा
 2591. कोसमकुवा (व्यारा)
 2592. कोसमडी
 2593. कोसमडी (कामरेज)
 2594. कोसाड
 2595. कोसाडी
 2596. कोसाडी (मांगरोळ)
 2597. कोसामडी
 2598. कोसिन्द्रा
 2599. कोसींन्द्रा (ता.आंकलाव)
 2600. कोसीमदा
 2601. कोसीमपाडा
 2602. कोसीमपातळ
 2603. कोसुम
 2604. कोहली (व्यारा)
 2605. कोहीवाव
 2606. कोहीवाव (ता. जांबुघोडा)
 2607. कोहीवाव (ता. पावीजेतपुर)
 2608. कौका (ता. धोळका)
 2609. क्यारीया (ता. संतरामपुर)
 2610. क्रिष्णानगर (ता. दहेगाम)
 2611. क्रीश्नागढ (ता. भाणवड)
 2612. खंडेरावपुरा (ता. कडी)
 2613. खंडेवाल (ता. कालोल)
 2614. खंडोली (ता. कालोल)
 2615. खंधेरी (ता. पडधरी)
 2616. खंधोरा (ता. दांता)
 2617. खंभायता
 2618. खंभालीडा (ता. गोंडल)
 2619. खंभालीडा नानोवास (ता. जामनगर)
 2620. खंभालीडा मोटोवास (ता. जामनगर)
 2621. खंभालीया
 2622. खंभाळा (ता. पडधरी)
 2623. खंभोली (ता. महेमदावाद)
 2624. खंभोळज
 2625. खइडीपाडा
 2626. खखवाडा
 2627. खजुरडा
 2628. खजुरडा (ता. जामकंडोरणा)
 2629. खजुरडी
 2630. खजुरडी (ता. पडधरी)
 2631. खजुरी (ता. दाहोद)
 2632. खजुरी (ता. धानपुर)
 2633. खजुरी गुंदाला (ता. जेतपुर)
 2634. खजुरी सांपा
 2635. खजुरीया (ता. अमीरगढ)
 2636. खजुरीया (ता. खंभाळिया)
 2637. खजुरीया (ता. छोटाउदेपुर)
 2638. खजोद
 2639. खटणाल (ता. खंभात)
 2640. खटाणा
 2641. खटासणा (ता. वडनगर)
 2642. खटासना
 2643. खटुकपुर
 2644. खड धोराजी (ता. कालावड)
 2645. खडकला (ता. पावीजेतपुर)
 2646. खडकवाडा (ता. छोटाउदेपुर)
 2647. खडकवेल
 2648. खडकाणा (ता. जसदण)
 2649. खडकी
 2650. खडकी (ता. कालोल)
 2651. खडकी (ता. धरमपुर)
 2652. खडकीमाउ
 2653. खडकीया
 2654. खडकीया (ता.नसवाडी)
 2655. खडकीया (बोरियाद)
 2656. खडकुनी
 2657. खडखंडाली
 2658. खडखड (ता. छोटाउदेपुर)
 2659. खडगाडा
 2660. खडगोधरा
 2661. खडबा नाना (ता. लालपुर)
 2662. खडवावडी (ता. जसदण)
 2663. खडसाड
 2664. खडसालीया
 2665. खडसुपा
 2666. खडा (ता. तारापुर)
 2667. खडाणा (ता. पेटलाद)
 2668. खडात (ता. माणसा)
 2669. खडाल (ता. कठलाल)
 2670. खडालपुर (ता. विसनगर)
 2671. खडी (सोनगढ)
 2672. खडीयारापुरा
 2673. खडोदा (ता. मोडासा)
 2674. खडोधी (ता. खंभात)
 2675. खडोल (उमेटा)
 2676. खडोल (ता. कपडवंज)
 2677. खडोल (ता. धंधुका)
 2678. खडोल (ता. धनसुरा)
 2679. खडोल (ता. वाव)
 2680. खडोल (हलदरी)
 2681. खडोली
 2682. खडोली (ता. खानपुर)
 2683. खडोली (ता. हिंमतनगर)
 2684. खडोसण (ता. डीसा)
 2685. खडोसण (ता. भाभर)
 2686. खणसोल (ता. सोजिंत्रा)
 2687. खणुसा (ता. विजापुर)
 2688. खणुसा (ता. हिंमतनगर)
 2689. खणोदर (ता. दियोदर)
 2690. खतरादेवी
 2691. खतलवाडा
 2692. खताडी (ता. चोटीला)
 2693. खतारीयो नेस (ता. भाणवड)
 2694. खतीया (ता. लालपुर)
 2695. खतीया बेराजा (ता. लालपुर)
 2696. खत्रीपुर (ता. धोळका)
 2697. खदलपुर
 2698. खदाडा (उमरीया)
 2699. खपाटिया
 2700. खपाटीया
 2701. खमीदाणा
 2702. खमीसाना (ता. वढवाण)
 2703. खरखाडी (ता. घोघंबा)
 2704. खरच (ता.हांसोट)
 2705. खरचारीया
 2706. खरची (ता.झघडीया)
 2707. खरची (भीलवाडा)
 2708. खरचीपाडा
 2709. खरजइ
 2710. खरणा (ता. माणसा)
 2711. खरभासी
 2712. खरमडा
 2713. खरवाडा (ता. विसनगर)
 2714. खरवाण
 2715. खरवासा
 2716. खरवासा (ता.चोर्यासी)
 2717. खरसाड
 2718. खरसाणा (ता. झालोद)
 2719. खरसालिया
 2720. खरसी
 2721. खरांटी (ता. धोळका)
 2722. खराकुवा (ता. संखेडा)
 2723. खराचीया (ता. उपलेटा)
 2724. खराचीया (ता. जेतपुर)
 2725. खराचीया (ता. जोडिया)
 2726. खराचीया जश (ता. जसदण)
 2727. खराचीया जाम (ता. जसदण)
 2728. खराड
 2729. खराड (ता. धंधुका)
 2730. खरेंटी (ता. मातर)
 2731. खरेटी (ता. हालोल)
 2732. खरेठा
 2733. खरेडा
 2734. खरेडा (ता. कोटडा-सांगाणी)
 2735. खरेडा (ता. मोरबी)
 2736. खरेडा (ता. वागडोद)
 2737. खरेडा (ता. हालोल)
 2738. खरेडा (ता.नसवाडी)
 2739. खरेडा (मांगरोळ)
 2740. खरेडी
 2741. खरेडी (ता. कालावड)
 2742. खरेडी (ता. दाहोद)
 2743. खरेडीया
 2744. खरेडीवाव (ता. जांबुघोडा)
 2745. खरेदा (ता. पावीजेतपुर)
 2746. खरोड (ता. घोघंबा)
 2747. खरोड (ता. विजापुर)
 2748. खरोड (ता.अंकलेश्वर)
 2749. खरोड (ता.तिलकवाडा)
 2750. खरोडीया (ता. पालनपुर)
 2751. खरोद (ता. दाहोद)
 2752. खरोद (ता. विरपुर)
 2753. खरोदा (ता. दाहोद)
 2754. खरोली
 2755. खरोली (ता. शहेरा)
 2756. खरोली (मांडवी,सुरत)
 2757. खलवाड (ता. भिलोडा)
 2758. खलाडी (ता. महुधा)
 2759. खलाल (ता. कठलाल)
 2760. खलासपुर
 2761. खलीकपुर (ता. मालपुर)
 2762. खलीकपुर (ता. मोडासा)
 2763. खलीपुर (ता. पाटण)
 2764. खलीपुर (ता. वडोदरा)
 2765. खलीपोर (ओलपाड)
 2766. खळी (ता. सिद्धपुर)
 2767. खळी (बारडोली)
 2768. खसरा (ता. कवांट)
 2769. खसा (ता. कांकरेज)
 2770. खसा (ता. पालनपुर)
 2771. खस्ता (ता. धंधुका)
 2772. खांखणपुरा (ता. उमरेठ)
 2773. खांगण (ता. धानेरा)
 2774. खांगेला (ता. दाहोद)
 2775. खांटना भेंसवाडा
 2776. खांटना मुवाडा
 2777. खांटानी मगरी (ता. दांता)
 2778. खांटियावांट
 2779. खांडणीया (ता. कवांट)
 2780. खांडणीया (ता. देवगढबारिया)
 2781. खांडमोरवा
 2782. खांडा
 2783. खांडाधार (ता. गोंडल)
 2784. खांडिया (ता. समी)
 2785. खांडी (ता. सावली)
 2786. खांडीबारा (ता. कवांट)
 2787. खांडीया (आमदरा)
 2788. खांडीया (ता. चुडा)
 2789. खांडीया (ता. शहेरा)
 2790. खांडीयाकुवा (ता. पावीजेतपुर)
 2791. खांडीवाडा
 2792. खांडीवाव (ता. जांबुघोडा)
 2793. खांडीवाव (ता. पावीजेतपुर)
 2794. खांडीवाव (ता. बालासिनोर)
 2795. खांडीवाव (ता. महुधा)
 2796. खांडीवाव (ता. मेघरज)
 2797. खांडुपुरा
 2798. खांडोसण (ता. विसनगर)
 2799. खांधला (ता. कवांट)
 2800. खांधली (ता. आणंद)
 2801. खांधली (ता. मातर)
 2802. खांधा (ता. वाघोडिया)
 2803. खांधा (ता.करजण)
 2804. खांधिया (ता. संखेडा)
 2805. खांधेरा (ता. कालावड)
 2806. खांधोरा (ता. खेडब्रह्मा)
 2807. खांधोल (ता. हिंमतनगर)
 2808. खांपरीया (ता. दाहोद)
 2809. खांपलीया (ता. मुळी)
 2810. खांभडा
 2811. खांभडा (ता. ध्रांगध्रा)
 2812. खांभला
 2813. खांभला (डांग)
 2814. खांभला (वालोड)
 2815. खांभला (सोनगढ)
 2816. खांभलाव
 2817. खांभलाव (ता. लींबडी)
 2818. खांभा बंगली
 2819. खांभाखीरसरा (रणमलजी)
 2820. खांभीसर (ता. मोडासा)
 2821. खांभेल (ता. बहुचराजी)
 2822. खांभोदर (ता. पोरबंदर)
 2823. खाइवड (ता. दांता)
 2824. खाखडा बेला (ता. पडधरी)
 2825. खाखडी (ता. हारीज)
 2826. खाखणा (ता. वांकानेर)
 2827. खाखरडा (ता. कल्याणपुर)
 2828. खाखरथाळा (ता. मुळी)
 2829. खाखरा (ता. टंकारा)
 2830. खाखरा (ता. ध्रोल)
 2831. खाखराळा (ता. मोरबी)
 2832. खाखरावली
 2833. खाखरीया (ता. जांबुघोडा)
 2834. खाखरीया (ता. झालोद)
 2835. खाखरीया (ता. फतेपुरा)
 2836. खाखरीया (ता. मेघरज)
 2837. खाखरीया (ता. सावली)
 2838. खाखरेची (ता.माळिया-मियाणा)
 2839. खाखल (ता. हारीज)
 2840. खाखसर (ता. तारापुर)
 2841. खाखी जाळीया (ता. उपलेटा)
 2842. खाजलीदाबडा
 2843. खाजुर्णा
 2844. खाजेली (ता. वढवाण)
 2845. खाटंबा (ता. वडोदरा)
 2846. खाटम (ता.डेडीयापाडा)
 2847. खाटली (ता. जामकंडोरणा)
 2848. खाटवा (ता. कडाणा)
 2849. खाटवा (ता. मोरवा)
 2850. खाटा (ता. विरपुर)
 2851. खाटा आसितरा
 2852. खाटाआंबा
 2853. खाटाआंबा (ता. माणसा)
 2854. खाटुंबा (ता. द्वारका)
 2855. खाटुडामोरनी मुवाडी
 2856. खाटोडा (ता. वडनगर)
 2857. खाड खंभालीया (ता. लालपुर)
 2858. खाडपा (ता. घोघंबा)
 2859. खाडबा मोटा (ता. लालपुर)
 2860. खाडियासणी
 2861. खाडीया (ता. दहेगाम)
 2862. खाणजार
 2863. खाणपर (ता. मोरबी)
 2864. खाणपर (ता. वांकानेर)
 2865. खाणपाटला (ता. घोघंबा)
 2866. खातडी (ता. मुळी)
 2867. खातरपुरना मुवाडा
 2868. खातळ
 2869. खातळ (ता. दांता)
 2870. खातस
 2871. खातुन्या
 2872. खात्रज (ता. कलोल)
 2873. खात्रज (ता. महेमदावाद)
 2874. खादाडा (ता. धानपुर)
 2875. खानकुवा (ता. उमरेठ)
 2876. खानकोटडा (ता. कालावड)
 2877. खानझरोली
 2878. खानपुर (कामरेज)
 2879. खानपुर (ता. आणंद)
 2880. खानपुर (ता. कपडवंज)
 2881. खानपुर (ता. डभोइ)
 2882. खानपुर (ता. तारापुर)
 2883. खानपुर (ता. थराद)
 2884. खानपुर (ता. दहेगाम)
 2885. खानपुर (ता. धोळका)
 2886. खानपुर (ता. बोरसद)
 2887. खानपुर (ता. मोरवा)
 2888. खानपुर (ता. वडनगर)
 2889. खानपुर (ता. वडोदरा)
 2890. खानपुर (ता. वांसदा)
 2891. खानपुर (व्यारा)
 2892. खानपुर कोडी (ता. पाटण)
 2893. खानपुर राजकुवा (ता. पाटण)
 2894. खानपुरडा (ता. पाटण)
 2895. खानपुरनी मुवाडी
 2896. खानपोर (देह)
 2897. खापरबुडा
 2898. खापरवाडा
 2899. खापरा (ता. अमीरगढ)
 2900. खापरिया (ता.नसवाडी)
 2901. खापरी (वासुर्णा)
 2902. खापरीया
 2903. खापरीया (ता.वलसाड)
 2904. खापरेटा (ता. भिलोडा)
 2905. खापरोल (ता. धानेरा)
 2906. खापा (ता. अमीरगढ)
 2907. खाबडा (ता. मोरवा)
 2908. खाबदा
 2909. खाम (ता.डेडीयापाडा)
 2910. खामता (ता. पडधरी)
 2911. खामदहाड
 2912. खामपाडा
 2913. खामभासला
 2914. खामर (ता.नांदोद)
 2915. खाम्भडा (ता. बरवाळा)
 2916. खायडी (ता. लालपुर)
 2917. खारचीया,ता.राजकोट
 2918. खारडोल (ता. वाव)
 2919. खारणीया (ता. खेडब्रह्मा)
 2920. खारवा (ता. वढवाण)
 2921. खारवाणी (ता. झालोद)
 2922. खारवेल
 2923. खारसडा
 2924. खारा (ता. अमीरगढ)
 2925. खारा (ता. भाभर)
 2926. खारा धारवा (ता. चाणस्मा)
 2927. खारा बेराजा (ता. जामनगर)
 2928. खारा रूपाल
 2929. खारा वेधा (ता. जामनगर)
 2930. खाराखोडा (ता. थराद)
 2931. खाराघोडा
 2932. खाराघोडा (ता. दसाडा)
 2933. खारावाडा (ता. कडाणा)
 2934. खारावे (गनोरे)
 2935. खारिया (ता. कांकरेज)
 2936. खारिया (ता.झघडीया)
 2937. खारी (ता. अमीरगढ)
 2938. खारी (ता. बायड)
 2939. खारी (ता. भिलोडा)
 2940. खारी (ता. सतलासणा)
 2941. खारी धारीयाल (ता. चाणस्मा)
 2942. खारी पालडी (ता. भाभर)
 2943. खारीबेडी (ता. विजयनगर)
 2944. खारीवावडी (ता. पाटण)
 2945. खारोद (ता. कडाणा)
 2946. खारोल (ता. लुणावाडा)
 2947. खारोल (ता. विजयनगर)
 2948. खालक (ता.झघडीया)
 2949. खालता गराबडी
 2950. खावड (ता. कडी)
 2951. खावरल कडो (ता. जोडिया)
 2952. खास (ता. राणपुर)
 2953. खास्की (ता. इडर)
 2954. खिचाडीया (मालडुंगरा)
 2955. खिजडीयारी (ता. समी)
 2956. खिजलपुर (तळपद)
 2957. खिजलपुर (वांटा)
 2958. खिलोड (ता. सतलासणा)
 2959. खिस्त्री (ता. पोरबंदर)
 2960. खींटला (ता. सायला)
 2961. खीचा (ता. साणंद)
 2962. खीजडाद (ता. कल्याणपुर)
 2963. खीजडीया (ता. जामनगर)
 2964. खीजडीया (ता. ध्रोल)
 2965. खीजडीया (रहेवर)
 2966. खीजडीया नाना (ता. पडधरी)
 2967. खीजडीया मोज (ता. जामकंडोरणा)
 2968. खीजडीया मोटा (ता. पडधरी)
 2969. खीजडीया रवानी (ता. जामनगर)
 2970. खीमत (ता. धानेरा)
 2971. खीमराळा (ता. जामनगर)
 2972. खीमाणा (पालोदरना वास)
 2973. खीमाणापादर
 2974. खीमाणावास
 2975. खीमाणी सणोसरा (ता. कालावड)
 2976. खीमाळीया (ता. जामनगर)
 2977. खीमीयाणा (ता. पाटण)
 2978. खीरखाइ
 2979. खीरमणी
 2980. खीरसरा (ता. उपलेटा)
 2981. खीरसरा (ता. कल्याणपुर)
 2982. खीरसरा (ता. जेतपुर)
 2983. खीरसरा (ता. लालपुर)
 2984. खीरसरा (ता.माळिया-मियाणा)
 2985. खीराइ (ता.माळिया-मियाणा)
 2986. खीरी (ता. जोडिया)
 2987. खीलोडा (ता. भिलोडा)
 2988. खीलोडी (ता. घोघंबा)
 2989. खीलोडीया (ता. धनसुरा)
 2990. खीलोस (ता. जामनगर)
 2991. खुंटखार
 2992. खुंटज (ता. महुधा)
 2993. खुंटा (ता. लीमखेडा)
 2994. खुंटाआंबा (ता.नांदोद)
 2995. खुंटाडीया (व्यारा)
 2996. खुंटालीया (ता. छोटाउदेपुर)
 2997. खुंटीया (ता. जांबुघोडा)
 2998. खुंटेज
 2999. खुंटेलाव (ता. खानपुर)
 3000. खुंतील
 3001. खुंध
 3002. खुंधी (ता. लुणावाडा)
 3003. खुंवाड
 3004. खुटखेडा (ता. दाहोद)
 3005. खुडद (ता. विरमगाम)
 3006. खुडवेल
 3007. खुण (ता. धंधुका)
 3008. खुणीया (ता. अमीरगढ)
 3009. खुदरा (ता. मोरवा)
 3010. खुदरा (ता. लीमखेडा)
 3011. खुदाडी
 3012. खुपर (बारसण)
 3013. खुबडा (ता. सतलासणा)
 3014. खुमापुर (ता. भिलोडा)
 3015. खुमापुर (ता. मोडासा)
 3016. खुमारवाड
 3017. खुरडी
 3018. खुरदाबाद
 3019. खुशालपुरा (ता.तिलकवाडा)
 3020. खुशालपुरा (ता.नसवाडी)
 3021. खुशालपुरा (व्यारा)
 3022. खेंग (ता. दाहोद)
 3023. खेंगारका (ता. ध्रोल)
 3024. खेंगारपर (ता. लालपुर)
 3025. खेंगारपुरा (ता. कांकरेज)
 3026. खेंगारपुरा (ता. थराद)
 3027. खेंगारीया (ता. विरमगाम)
 3028. खेंटवा (ता. डीसा)
 3029. खेड (ता. हिंमतनगर)
 3030. खेडपुर
 3031. खेडवा (ता. खेडब्रह्मा)
 3032. खेडसा
 3033. खेडा (ता. झालोद)
 3034. खेडा (ता. धनसुरा)
 3035. खेडा (ता. पावीजेतपुर)
 3036. खेडावाडा (ता. हिंमतनगर)
 3037. खेडासण (ता. विजयनगर)
 3038. खेडुन (ता. दाहोद)
 3039. खेतनबार
 3040. खेतादरी (ता. हळवद)
 3041. खेतावाडा (ता. मालपुर)
 3042. खेदा (ता.नसवाडी)
 3043. खेदाया (प्रतापगढ)
 3044. खेमपुर (ता. लुणावाडा)