सामग्री पर जाएँ

विकिपीडिया:AutoWikiBrowser/Typos

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से


टाइपो की संख्या
120

रेफ

<Typo word="आर्दश" find="\bआर्दश\b" replace="आदर्श"/>
<Typo word="स्वरगीय" find="\bस्वरगीय\b" replace="स्वर्गीय"/>
<Typo word="कार्यकर्म" find="\bकार्यकर्म\b" replace="कार्यक्रम"/>
<Typo word="मरयादा" find="\bमरयादा\b" replace="मर्यादा"/>
<Typo word="आर्शीवाद" find="\bआर्शीवाद\b" replace="आशीर्वाद"/>
<Typo word="आद्र" find="\bआद्र\b" replace="आर्द्र"/>

बिन्दु

अनुपस्थित बिन्दु

<Typo word="क्योकि" find="\bक्योकि\b" replace="क्योंकि"/>
<Typo word="जिसमे" find="\bजिसमे\b" replace="जिसमें"/>
<Typo word="मैंने" find="मैने" replace="मैंने"/>
<Typo word="सन्यास" find="सन्यास" replace="संन्यास"/>

ग़लत प्रयोग

<Typo word="हालाँकि" find="हालाकि" replace="हालाँकि"/>

<Typo word="अंत" find="अंत" replace="अन्त"/>
<Typo word="इंद" find="इंद" replace="इन्द"/>
<Typo word="कांत" find="कांत" replace="कान्त"/>
<Typo word="कंद" find="कंद" replace="कन्द"/>
<Typo word="केंद" find="केंद" replace="केन्द"/>
<Typo word="चंद" find="चंद" replace="चन्द"/>
<Typo word="नंद" find="नंद" replace="नन्द"/>
<Typo word="नींद" find="नींद" replace="नीन्द"/>
<Typo word="फ्रांस" find="फ्रांस" replace="फ़्रान्स"/>
<Typo word="मंत" find="मंत" replace="मन्त"/>
<Typo word="मंद" find="मंद" replace="मन्द"/>
<Typo word="यंत" find="यंत" replace="यन्त"/>
<Typo word="रंत" find="रंत" replace="रन्त"/>
<Typo word="संद" find="संद" replace="सन्द"/>
<Typo word="संध" find="संध" replace="सन्ध"/>
<Typo word="हिंद" find="हिंद" replace="हिन्द"/>
<Typo word="वृंद" find="वृंद" replace="वृन्द"/>

<Typo word="अंब" find="अंब" replace="अम्ब"/>
<Typo word="रंभ" find="रंभ" replace="रम्भ"/>
<Typo word="नंब" find="नंब" replace="नम्ब"/>
<Typo word="दंब" find="दंब" replace="दम्ब"/>
<Typo word="संप" find="संप" replace="सम्प"/>

नुक़्ता

ज़

<Typo word="अंग्रेज" find="अंग्रेज" replace="अंग्रेज़"/>
<Typo word="अंग्रेजी" find="अंग्रेज़ी" replace="अंग्रेज़ी"/>
<Typo word="ब्राजील" find="ब्राजील" replace="ब्राज़ील"/>
<Typo word="जिक्र" find="\bजिक्र\b" replace="ज़िक्र"/>
<Typo word="जरूर" find="\bजरूर\b" replace="ज़रूर"/>
<Typo word="कब्जा" find="\bकब्जा\b" replace="क़ब्ज़ा"/>
<Typo word="कमजोर" find="कमजोर" replace="कमज़ोर"/>

फ़

<Typo word="फ्रान्स" find="फ्रान्स" replace="फ़्रान्स"/>
<Typo word="खिलाफ" find="खिलाफ" replace="ख़िलाफ़"/>
<Typo word="अफगान" find="अफगान" replace="अफ़ग़ान"/>
<Typo word="फतह" find="फतह" replace="फ़तह"/>
<Typo word="फतेहपुर" find="फतेहपुर" replace="फ़तेहपुर"/>
<Typo word="फकीर" find="\bफकीर\b" replace="फ़कीर"/>
<Typo word="कफन" find="\bकफन\b" replace="कफ़न"/>
<Typo word="इम्फाल" find="\bइम्फाल\b" replace="इम्फ़ाल"/>

गलत नुक़्ता

<Typo word="फिर" find="\b(फ़ि|फ़ी)र\b" replace="फिर"/>
<Typo word="सफल" find="\bसफ़ल\b" replace="सफल"/>
<Typo word="अगर" find="\bअग़र\b" replace="अगर"/>
<Typo word="जनाब" find="\bज़नाब\b" replace="जनाब"/>

चन्द्रबिन्दु

<Typo word="बँगला" find="\bबँगला\b" replace="बांग्ला"/>
<Typo word="गांव" find="गांव" replace="गाँव"/>
<Typo word="मां" find="\sमां\s" replace=" माँ "/>
<Typo word="सांप" find="\bसांप\b" replace="साँप"/>
<Typo word="पहुंच" find="पहुंच" replace="पहुँच"/>
<Typo word="जाएं" find="\bजाएं\b" replace="जाएँ"/>
<Typo word="यहां" find="\bयहां\b" replace="यहाँ"/>
<Typo word="कहां" find="\bकहां\b" replace="कहाँ"/>
<Typo word="वहां" find="\bवहां\b" replace="वहाँ"/>

ड़

<Typo word="लकडी" find="\bलकडी\b" replace="लकड़ी"/>
<Typo word="कडिय" find="कडिय" replace="कड़िय"/>

<Typo word="साधारन" find="\bसाधारन\b" replace="साधारण"/>
<Typo word="हिरन" find="\bहिरन\b" replace="हिरण"/>
<Typo word="रामायन" find="\bरामायन\b" replace="रामायण"/>
<Typo word="उदाहरन" find="\bउदाहरन\b" replace="उदाहरण"/> 
<Typo word="पुन्य" find="\bपुन्य\b" replace="पुण्य"/>

गलत वर्तनी

<Typo word="व्यवसायिक" find="\bव्यवसायिक\b" replace="व्यावसायिक"/>
<Typo word="हिन्दु" find="\bहिन्दु \b" replace="हिन्दू "/>
<Typo word="विषेला" find="\bविषेला\b" replace="विषैला"/>
<Typo word="प्रसंशा" find="\bप्रसंशा\b" replace="प्रशंसा"/>
<Typo word="स्वास" find="\bस्वास\b" replace="श्वास"/>
<Typo word="कश्ट" find="\bकश्ट\b" replace="कष्ट"/>
<Typo word="बिमारी" find="\bबिमारी\b" replace="बीमारी"/>
<Typo word="आधीन" find="\bआधीन\b" replace="अधीन"/>
<Typo word="अनाधिकार" find="अना(धि|धी)कार" replace="अनधिकार"/>
<Typo word="घनिष्ट" find="\bघनिष्ट\b" replace="घनिष्ठ"/>
<Typo word="सुस्वागत" find="\bसुस्वागत\b" replace="स्वागत"/>
<Typo word="अहिल्या" find="\bअहिल्या\b" replace="अहल्या"/>
<Typo word="चिन्ह" find="\bचिन्ह\b" replace="चिह्न"/>
<Typo word="छमा" find="\bछमा\b" replace="क्षमा"/>
<Typo word="अध्यन" find="\bअध्यन\b" replace="अध्ययन"/>
<Typo word="पूज्यनीय" find="\bपूज्यनीय\b" replace="पूजनीय"/>
<Typo word="अतिश्योक्ति" find="\bअतिश्योक्ति\b" replace="अतिशयोक्ति"/>
<Typo word="अधारित" find="\bअधारित\b" replace="आधारित"/>
<Typo word="ताकी" find="\bताकी\b" replace="ताकि"/>
<Typo word="वर्षो" find="\bवर्षो\b" replace="वर्षों"/>

चिन्ह

<Typo word="॥" find="\s।।|।।" replace="॥"/>
<Typo word="।" find="&nbsp;।|\s।" replace="।"/>
<Typo word="॥" find="&nbsp;॥|\s॥" replace="॥"/>
<Typo word="॥" find="\s।।" replace="॥"/>
<Typo word="॥" find="(। ।|।।)" replace="॥"/>
<Typo word=" ," find=" +,\s?" replace=", "/><!--change space before comma to space after comma, for eventual move to punctuation section-->
<Typo word=",," find="\s?,\s?\s?,\s?" replace=", "/><!--fixes double commas-->
<Typo word=")" find="\s*(\))" replace=")"/>
<Typo word="(" find="\(\s*" replace="("/>
<Typo word="/" find=" /" replace="/"/>
<Typo word="/" find="/ " replace="/"/>
<Typo word="—" find="--" replace="—" disabled="----"/>
<Typo word="—" find="---" replace="—" disabled="----"/>
<Typo word="—" find="——" replace="—"/>
<Typo word="—" find="—-" replace="—"/>
<Typo word="—" find="-—" replace="—"/>

विकी परियोजना

<Typo word="विकि" find="विकी" replace="विकि"/>
<Typo word="सूक्ति" find="सुक्ति" replace="सूक्ति"/>
<Typo word="विक्षनरी" find="विक्षन(रि|री)" replace="विक्षनरी"/>

लाघव चिन्ह

<Typo word="डॉ॰" find="\Bडॉ\.\B" replace="डॉ॰"/>
<Typo word="ऍम." find="\Bऍम\.\B" replace="ऍम॰"/>
<Typo word="ए." find="\Bए\.\B" replace="ए॰"/>

मात्राएँ

<Typo word="द्वारिका" find="\bद्वारिका\b" replace="द्वारका"/>
<Typo word="राजनैतिक" find="\bराजनैतिक\b" replace="राजनीतिक"/>
<Typo word="अत्याधिक" find="\bअत्याधिक\b" replace="अत्यधिक"/>
<Typo word="अगामी" find="\bआगामी\b" replace="आगामी"/>
<Typo word="वाल्मीकी" find="\bवाल्मीकी\b" replace="वाल्मीकि"/>
<Typo word="मैथली" find="\bमैथली\b" replace="मैथिली"/>
<Typo word="कवियित्री" find="\bकवियित्री\b" replace="कवयित्री"/>
<Typo word="श्रीमति" find="\bश्रीमति\b" replace="श्रीमती"/>
<Typo word="प्रमाणिक" find="\bप्रमाणिक\b" replace="प्रामाणिक"/>
<Typo word="संसारिक" find="\bसंसारिक\b" replace="सांसारिक"/>
<Typo word="अध्यात्मिक" find="\bअध्यात्मिक\b" replace="आध्यात्मिक"/>