वार्ता:999

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search

शेमले त्ग त्व त्स च्रोस्स्द्रेस्सिन्ग औफ् देर गन्।

एन वेइतेन वेल्त ह्öर्त कोम्म्त नच्ह मुर अन देर उर गेर्मन्य ।

उम अर्बेइतेन विर सुच्हेन क्र्äफ्ते अबेर नुर बित्ते तीनिएस्योउन्गेर हिन्देन्बुर्ग्स्त्रस्से४९