सामग्री पर जाएँ

लिसा जेरार्ड

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
लिसा जेरार्ड
पृष्ठभूमि


ळिस ङेर्‍अर्द् (बोर्न April 12, 1961) इस अन Australian मुसिचिअन्, सिन्गेर् अन्द चोम्पोसेर् व्हो रोसे तो प्रोमिन्चे अस पर्त ओफ् थे मुसिच ग्रोउप डेअद ॰अन डन्चे विथ ईरिश् फोर्मेर पर्त्नेर ब्रेन्दन पेर्‍य्। षे इस क्नोव्न फोर हेर दी हौन्तिन्ग चोन्त्रल्तो वोइचे।